ت مثل تایباد ... ت مثل تربیت...(کلاس ششم) هیچ چیزی را نمی توان به کسی یاد داد، ولی می توان به او کمک کرد تا پاسخ ها را از درون خود بیابد.... با سلام وحید لطفی هستم آموزگار پایه ششم شهرستان تایباد ورودی سال 85 به مرکز تربیت معلم علامه طباطبایی سبزوار هستم و در سال 87 به عنوان سهمیه شهرستان باخرز کار خود را شروع کردم و بعد از 3 سال به تایباد منتقل شدم و تا کنون در شهرستان تایباد مشغول به کارم . در طول خدمت در همه پایه ها تدریس کردم و در چند سال اخیر فقط در کلاس ششم مشغول خدمت هستم . گر قادر نیستی خود را بالا ببری همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه‌ای را بالا ببری http://taybaditeacher.mihanblog.com 2018-04-24T04:58:50+01:00 text/html 2018-04-20T19:16:51+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی پشتیبانی تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/516 <div><br></div><div><table width="100%" style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(229, 233, 245);"><tbody><tr><td align="right" colspan="2" class="page_title" style="font-size: 15px; font-weight: 600; color: rgb(91, 93, 89);">پشتیبانی تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی</td></tr><tr><td height="5"></td></tr><tr><td align="right" colspan="2" class="page_date" style="font-size: 11px; color: rgb(204, 0, 0);"><span class="style1"></span></td></tr><tr><td align="right" colspan="2" class="page_tools"></td></tr><tr><td height="5"></td></tr><tr><td width="65%" class="page_intro" style="font-size: 11px; text-align: justify; vertical-align: text-top;"></td><td width="35%" align="center" valign="middle"><div class="page_image_desc" style="font-size: 11px; color: rgb(153, 153, 153);"></div></td></tr></tbody></table><div class="page_body" style="font-family: Tahoma; text-align: justify; padding: 0px 5px; background-color: rgb(229, 233, 245);"><table width="713" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" bgcolor="#feffb3"><tbody><tr><td width="200"><img alt="" src="http://math-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=193"></td><td><div style="direction: rtl; font-size: 12px; font-weight: bold;"><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><font size="4" color="#289acc">منابع پشتیبانی تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی</font></span></font></div></td></tr></tbody></table><table cellspacing="0" cellpadding="1" border="1" bgcolor="#fef3cd" style="width: 713px; height: 142px;"><tbody><tr><td width="3%"><p align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><font size="2" face="Tahoma"><strong>ردیف</strong></font></span></p></td><td width="57%"><p align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><font size="2" face="Tahoma"><strong>نام فایل</strong></font></span></p></td><td width="7%"><p align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><font size="2" face="Tahoma"><strong>نوع</strong></font></span></p></td><td><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><font size="1" face="Tahoma"><strong>موضوع</strong></font></span></td><td width="17%"><p align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><font size="2" face="Tahoma"><strong>نویسنده</strong></font></span></p></td><td width="6%"><p align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><font size="2" face="Tahoma"><strong>زبان</strong></font></span></p></td><td width="5%"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><font size="1" face="Tahoma"><strong>دانلود</strong></font></span></td><td width="5%"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><font size="1" face="Tahoma"><strong>حجم فایل</strong></font></span></td></tr><tr><td><p align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">1</font></span></p></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">عنوان فصل ها و دروس كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی<br></font></span></td><td style="text-align: center;"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">pdf</span><br></font></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">كتاب ششم ابتدایی<br></font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-weight: bold;">گروه تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی</span></span><br></font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">فارسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=1121" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;"><font size="2" face="Tahoma">دانلود</font></a></span></td><td style="text-align: center;"><font size="1">83 KB</font></td></tr><tr><td><p align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">2</font></span></p></td><td><font size="2" face="Tahoma"></font><div style="text-align: right;"><font size="2" face="Tahoma"><p class="MsoNormal" align="left" style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-family: Times-Bold, serif; font-size: 10pt;">Toward a Visually-Oriented School Mathematics Curriculum</span><span style="font-size: 10pt;"></span></span></p></font></div><font size="2" face="Tahoma"></font></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">كتاب</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">الگو و تعمیم</font></span></td><td style="text-align: center;"><font size="1"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font face="Tahoma"></font></span></font><div><font size="1" face="Tahoma"></font><div><font size="1" face="Tahoma"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="left" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span dir="ltr" style="line-height: 15.3333px; font-family: Times-Roman, serif; font-size: 10pt;">Ferdinand D. Rivera</span></span><span dir="ltr" style="line-height: 15.3333px; font-size: 10pt;"></span></p></font></div><font size="1" face="Tahoma"></font></div><font size="1"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font face="Tahoma"></font></span></font></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">انگلیسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma"><a target="_blank" href="http://math-dept.talif.sch.ir/pdf/manaba/Toward_a_Visually_Oriented_School_Mathematics_Curriculum__Research__Theory__Practice__and_Issues.pdf" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;">دانلود</a></font></span></td><td style="text-align: center;"><font size="1">6.63 MB</font></td></tr><tr><td><p align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">3</font></span></p></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">دانش آموزان درمورد اعداد منفی چگونه می اندیشند؟</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">مقاله</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">اعداد منفی</font></span></td><td style="text-align: center;"><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="1" face="Tahoma">فرزانه راشدی، ابراهیم ریحانی، فریده حمیدی</font></span></p></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">فارسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma"><a target="_blank" href="http://math-dept.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=649" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;">دانلود</a></font></span></td><td style="text-align: center;"><font size="1" face="Tahoma">257 KB</font></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">4</font></span></td><td style="text-align: center;"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">بررسی و طبقه بندی بدفهمی های دانش آموزان سال پنجم&nbsp; ابتدایی در ارتباط با اعداد اعشاری</font></span></div></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">مقاله&nbsp;<br></font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">اعداد اعشاری</font></span></td><td style="text-align: center;"><font size="1"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">ابراهیم ریحانی، شهرناز بخشعلی زاده و زهرا پورعظیما</span></font></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">فارسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=892" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;">دانلود</a></font></span></td><td style="text-align: center;"><font size="1" face="Tahoma">339 KB</font></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">5</font></span></td><td style="text-align: center;"><div style="text-align: left;"><div><font size="1"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">AN ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF QUESTION DESIGN ON PUPILS</span><span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;APPROACHES TO NUMBER PATTERN&nbsp; GENERALISATION TASKS</span></font></div></div></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">پایان نامه<br></font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-family: Arial;">الگو و تعمیم</span></span><br></td><td style="text-align: center;"><font size="1"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">DUNCAN ALISTAIR SAMSON</span></font></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">انگلیسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="&amp;qquot;"><font size="2" face="Tahoma">ابراهیم ریحانی، مریم صدیقی</font></font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">فارسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=543" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;">دانلود</a></font></span></td><td style="text-align: center;"><font size="1">1.14 MB</font></td></tr><tr><td><p align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">7</font></span></p></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">بررسی توانایی تعمیم و توجیه دانش آموزان سال اول متوسطه در باب الگوه های عددی و عددی هندسی خطی</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">پایان نامه</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">الگو و تعمیم</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">كوروش شجاعی</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">فارسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/pdf/manaba/P-shojaie.pdf" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;">دانلود</a></font></span></td><td style="text-align: center;"><font size="1">4.1 MB</font></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">8</font></span></td><td style="text-align: justify;"><p align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">Mathematics For Year 5 Second Edition</font></span></p></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">کتاب</font></span></td><td style="text-align: center;"><font size="1"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">ریاضی 5 دبستان استرالیا</span></font></td><td style="text-align: center;"><p align="left"><font size="1"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">Stan Pulgies-Robert Haese-Sandra Haese-Chris Haines</span></font></p></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">انگلیسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma"><a target="_blank" href="http://math-dept.talif.sch.ir/pdf/manaba/MathematicsForYear5SecondEdition.pdf" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;">دانلود</a></font></span></td><td style="text-align: center;"><font size="1" face="Tahoma">13.5 MB</font></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">9</span></td><td style="text-align: justify;"><font size="4"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">پیش نویس فصل اول كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی</span></span></font></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">pdf</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">كتاب ششم ابتدایی</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-weight: bold;">گروه تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی</span></span></font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">فارسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=1212" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">دانلود</font></span></a></td><td style="text-align: center;"><font size="1" face="Tahoma">409 KB</font></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">10</span></td><td style="text-align: justify;"><font size="4"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">پیش نویس فصل&nbsp;دوم&nbsp;كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی</span></span></font></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">pdf</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">كتاب ششم ابتدایی</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-weight: bold;">گروه تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی</span></span></font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">فارسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=1213" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;"><font size="2" face="Tahoma">دانلود</font></a></span></td><td style="text-align: center;"><font size="1" face="Tahoma">1.2MB</font></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">11</span></td><td style="text-align: justify;"><font size="4"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">پیش نویس فصل سوم كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی</span></span></font></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">pdf</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">كتاب ششم ابتدایی</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-weight: bold;">گروه تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی</span></span></font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">فارسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=1214" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;"><font size="2" face="Tahoma">دانلود</font></a></span></td><td style="text-align: center;"><font size="1" face="Tahoma">522 KB</font></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">12</span></td><td style="text-align: justify;"><font size="4"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">پیش نویس فصل چهارم كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی</span></span></font></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">pdf</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">كتاب ششم ابتدایی</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-weight: bold;">گروه تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی</span></span></font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">فارسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=1221" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">دانلود</font></span></a></td><td style="text-align: center;"><font size="1" face="Tahoma">522 KB</font></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">13</span></td><td style="text-align: justify;"><font size="4"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">پیش نویس فصل پنجم كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی</span></span></font></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">pdf</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">كتاب ششم ابتدایی</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-weight: bold;">گروه تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی</span></span></font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">فارسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=1218" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;"><font size="2" face="Tahoma">دانلود</font></a></span></td><td style="text-align: center;"><font size="1" face="Tahoma">522 KB</font></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">14</span></td><td style="text-align: justify;"><font size="4"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">پیش نویس فصل ششم كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی</span></span></font></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">pdf</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">كتاب ششم ابتدایی</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-weight: bold;">گروه تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی</span></span></font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">فارسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=1219" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;"><font size="2" face="Tahoma">دانلود</font></a></span></td><td style="text-align: center;"><font size="1" face="Tahoma">522 KB</font></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">15</span></td><td style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;پیش نویس فصل هفتم كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی</span></span></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">pdf</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">كتاب ششم ابتدایی</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-weight: bold;">گروه تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی</span></span></font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">فارسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=1222" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">دانلود</font></span></a></td><td style="text-align: center;"><font size="1" face="Tahoma">522 KB</font></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">16</span></td><td style="text-align: justify;"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">نسخه دوم پیش نویس فصل اول كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی</span></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">pdf</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">كتاب ششم ابتدایی</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-weight: bold;">گروه تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی</span></span></font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">فارسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=1246" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">دانلود</font></span></a></td><td style="text-align: center;"><font size="1" face="Tahoma">1.27 MB</font></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">17</span></td><td style="text-align: justify;"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">نسخه دوم پیش نویس فصل دوم كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی</span></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">pdf</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">كتاب ششم ابتدایی</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-weight: bold;">گروه تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی</span></span></font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">فارسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=1247" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">دانلود</font></span></a></td><td style="text-align: center;"><font size="1" face="Tahoma">513 KB</font></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">18</span></td><td style="text-align: justify;"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">نسخه دوم پیش نویس فصل سوم كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی</span></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">pdf</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">كتاب ششم ابتدایی</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-weight: bold;">گروه تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی</span></span></font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">فارسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=1248" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">دانلود</font></span></a></td><td style="text-align: center;"><font size="1" face="Tahoma">537 KB</font></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">19</span></td><td style="text-align: justify;"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">نسخه دوم پیش نویس فصل چهارم كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی</span></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">pdf</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">كتاب ششم ابتدایی</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-weight: bold;">گروه تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی</span></span></font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">فارسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=1252" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">دانلود</font></span></a></td><td style="text-align: center;"><font size="1" face="Tahoma">537 KB</font></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">20</span></td><td style="text-align: justify;"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;نسخه دوم پیش نویس فصل پنجم كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی</span></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">pdf</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">كتاب ششم ابتدایی</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-weight: bold;">گروه تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی</span></span></font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">فارسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=1249" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">دانلود</font></span></a></td><td style="text-align: center;"><font size="1" face="Tahoma">1.32 MB</font></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">21</span></td><td style="text-align: justify;"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">نسخه دوم پیش نویس فصل ششم كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی</span></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">pdf</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">كتاب ششم ابتدایی</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-weight: bold;">گروه تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی</span></span></font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">فارسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=1250" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">دانلود</font></span></a></td><td style="text-align: center;"><font size="1" face="Tahoma">526 KB</font></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">22</span></td><td style="text-align: justify;"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">نسخه دوم پیش نویس فصل هفتم كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی</span></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">pdf</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">كتاب ششم ابتدایی</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-weight: bold;">گروه تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی</span></span></font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">فارسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=1257" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">دانلود</font></span></a></td><td style="text-align: center;"><font size="1" face="Tahoma">526 KB</font></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">23</span></td><td style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="4">نسخه نهایی كتاب ریاضی 6</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">pdf</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">كتاب ششم ابتدایی</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-weight: bold;">گروه تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی</span></span></font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">فارسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/pdf/C34-6.pdf" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">دانلود</font></span></a></td><td style="text-align: center;"><font size="1" face="Tahoma">7.9 MB</font></td></tr><tr><td style="text-align: center;">24</td><td style="text-align: justify;">آشنایی با محتوای فصل 1<br></td><td style="text-align: center;">پاورپوینت</td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">كتاب ششم ابتدایی</font></span></td><td style="text-align: center;">ژیلا ملكی، فایزه شیخ علیان و جعفر اسدی<br></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">فارسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/power%20point/book%206/chapters/chapter%201.pps" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">دانلود</font></span></a></td><td style="text-align: center;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">25</td><td style="text-align: justify;">آشنایی با محتوای فصل 2</td><td style="text-align: center;">پاورپوینت</td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">كتاب ششم ابتدایی</font></span></td><td style="text-align: center;">ملیحه دوستی و شیما زهره وند<br></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">فارسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/power%20point/book%206/chapters/chapter%202.pps" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">دانلود</font></span></a></td><td style="text-align: center;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">26</td><td style="text-align: justify;">آشنایی با محتوای فصل 3</td><td style="text-align: center;">پاورپوینت</td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">كتاب ششم ابتدایی</font></span></td><td style="text-align: center;">خدیجه بیات فر،مرضیه حسنی ، عبدالرضا دراج و علی حاجلو<br></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">فارسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/power%20point/book%206/chapters/chapter%203%20.pps" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">دانلود</font></span></a></td><td style="text-align: center;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">27</td><td style="text-align: justify;">آشنایی با محتوای فصل 4</td><td style="text-align: center;">پاورپوینت</td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">كتاب ششم ابتدایی</font></span></td><td style="text-align: center;">خدیجه بیات فر و مرضیه حسنی<br></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">فارسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/power%20point/book%206/chapters/chapter%203%20.pps" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">دانلود</font></span></a></td><td style="text-align: center;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">28</td><td style="text-align: justify;">آشنایی با محتوای فصل 5</td><td style="text-align: center;">پاورپوینت</td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">كتاب ششم ابتدایی</font></span></td><td style="text-align: center;">آزیتا صالحیان و داود رضایی<br></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">فارسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/power%20point/book%206/chapters/chapter%205.pps" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">دانلود</font></span></a></td><td style="text-align: center;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">29</td><td style="text-align: justify;">آشنایی با محتوای فصل 6</td><td style="text-align: center;">پاورپوینت</td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">كتاب ششم ابتدایی</font></span></td><td style="text-align: center;">ملیحه دوستی و شیما زهره وند<br></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">فارسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/power%20point/book%206/chapters/chapter%206.pps" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">دانلود</font></span></a></td><td style="text-align: center;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">30</td><td style="text-align: justify;">آشنایی با محتوای فصل 7</td><td style="text-align: center;">پاورپوینت</td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">كتاب ششم ابتدایی</font></span></td><td style="text-align: center;">اسمعیل احمدی و آزیتا صالحیان<br></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">فارسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/power%20point/book%206/chapters/chapter%207.pps" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">دانلود</font></span></a></td><td style="text-align: center;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">31</td><td style="text-align: justify;">روابط طولی اعداد و الگوها<br></td><td style="text-align: center;">پاورپوینت</td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">كتاب ششم ابتدایی</font></span></td><td style="text-align: center;">ژیلا ملكی، فایزه شیخ علیان و علی حاجلو<br></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">فارسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/power%20point/book%206/rabetehaye%20toli/adad%20va%20olgo.ppt" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">دانلود</font></span></a></td><td style="text-align: center;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">32</td><td style="text-align: justify;">روابط طولی عملیات<br></td><td style="text-align: center;">پاورپوینت</td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">كتاب ششم ابتدایی</font></span></td><td style="text-align: center;">خدیجه بیات فر،مرضیه حسنی و اسمعیل احمدی<br></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">فارسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/pdf/C34-6.pdf" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">دانلود</font></span></a></td><td style="text-align: center;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">33</td><td style="text-align: justify;">روابط طولی كسر<br></td><td style="text-align: center;">پاورپوینت</td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">كتاب ششم ابتدایی</font></span></td><td style="text-align: center;">ملیحه دوستی و شیما زهره وند</td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">فارسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/power%20point/book%206/rabetehaye%20toli/kasr.pps" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">دانلود</font></span></a></td><td style="text-align: center;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">34</td><td style="text-align: justify;">روابط طولی اعداد اعشاری<br></td><td style="text-align: center;">پاورپوینت</td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">كتاب ششم ابتدایی</font></span></td><td style="text-align: center;">خدیجه بیات فر،مرضیه حسنی ، عبدالرضا دراج و علی حاجلو</td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">فارسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/power%20point/book%206/rabetehaye%20toli/adad%20ashari.pps" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">دانلود</font></span></a></td><td style="text-align: center;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">35</td><td style="text-align: justify;">روابط طولی نسبت، تناسب و درصد<br></td><td style="text-align: center;">پاورپوینت</td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">كتاب ششم ابتدایی</font></span></td><td style="text-align: center;">ملیحه دوستی</td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">فارسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/power%20point/book%206/rabetehaye%20toli/tanasob%20va%20darsad.pps" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">دانلود</font></span></a></td><td style="text-align: center;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">36</td><td style="text-align: justify;">روابط طولی آمار و احتمال<br></td><td style="text-align: center;">پاورپوینت</td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">كتاب ششم ابتدایی</font></span></td><td style="text-align: center;">خدیجه بیات فر،مرضیه حسنی و جعفر اسدی<br></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">فارسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/power%20point/book%206/rabetehaye%20toli/amar%20va%20ehtemal.pps" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">دانلود</font></span></a></td><td style="text-align: center;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">37</td><td style="text-align: justify;">روابط طولی اندازه گیری<br></td><td style="text-align: center;">پاورپوینت</td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">كتاب ششم ابتدایی</font></span></td><td style="text-align: center;">آزیتا صالحیان و داود رضایی</td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">فارسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/power%20point/book%206/rabetehaye%20toli/andazegiri.pps" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">دانلود</font></span></a></td><td style="text-align: center;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">38</td><td style="text-align: justify;">روابط طولی تقارن</td><td style="text-align: center;">پاورپوینت</td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">كتاب ششم ابتدایی</font></span></td><td style="text-align: center;">خدیجه بیات فر و مرضیه حسنی</td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">فارسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/power%20point/book%206/rabetehaye%20toli/tagharon.pps" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">دانلود</font></span></a></td><td style="text-align: center;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">39</td><td style="text-align: justify;">روابط طولی تقریب</td><td style="text-align: center;">پاورپوینت</td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">كتاب ششم ابتدایی</font></span></td><td style="text-align: center;">اسمعیل احمدی و آزیتا صالحیان</td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">فارسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/power%20point/book%206/rabetehaye%20toli/taghrib.pps" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">دانلود</font></span></a></td><td style="text-align: center;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">40</td><td style="text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma">راهنمای حل تمرینات و محتوای کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی</font></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">pdf</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">كتاب ششم ابتدایی</font></span></td><td style="text-align: center;">آموزشگران ریاضی پایه ششم و آقای خوش پیام</td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">فارسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/pdf/Binder2.pdf" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">دانلود</font></span></a></td><td style="text-align: center;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">41</td><td style="text-align: justify;"><font size="4"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">كتاب معلم (راهنمای تدریس) ریاضی پایه ششم ابتدایی</span></font>&nbsp;</td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">pdf</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">كتاب ششم ابتدایی</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-weight: bold;">گروه تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی</span></span></font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">فارسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/pdf/books/C74-10.pdf" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">دانلود</font></span></a></td><td style="text-align: center;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">42</span></td><td style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی (چاپ 97-96)</span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">pdf</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">كتاب ششم ابتدایی</font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-weight: bold;">گروه تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی</span></span></font></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">فارسی</font></span></td><td style="text-align: center;"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/pdf/textbook/book%201-6/book%206.pdf" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="Tahoma">دانلود</font></span></a></td><td style="text-align: center;"></td></tr></tbody></table></div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2018-04-19T08:32:59+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی تبعیض عجیب پرداخت‌ها میان فرهنگیان و سایر کارکنان دولت http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/515 <span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;">وزیر آموزش وپرورش در نامه 21 فروردین ماه خطاب به معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد پرداخت‌های تا 6 برابر خارج از احکام کارگزینی، عامل تبعیض بین معلمان و سایر کارکنان دولت شده است و خواستار رفع تبعیض بین معلمان و سایر کارکنان دولت شد.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><br></span><div><div class="row" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="subtitle col-xs-36" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 15px; font-family: tahoma, Arial; color: black; padding: 11px 13px 14px 12px; margin-top: 10px; border: 1px solid rgb(240, 239, 235); text-align: justify; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 711.875px;"><font size="5">وزیر آموزش و پرورش در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور</font></div><div class="subtitle col-xs-36" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 15px; font-family: tahoma, Arial; color: black; padding: 11px 13px 14px 12px; margin-top: 10px; border: 1px solid rgb(240, 239, 235); text-align: justify; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 711.875px;"><font size="5">&nbsp;خواستار رفع تبعیض بین معلمان و سایر کارکنان دولت شد.</font></div></div><div class="news_toolbar col-xs-36" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 711.875px; padding-top: 15px; padding-bottom: 29px; color: rgb(51, 51, 51);"></div></div><div><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;">بطحایی در این نامه به جهانگیری تأکید کرده است: یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی در میان کارکنان دولت وجود نابرابری‌های عدیده در نظام پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر است و متأسفانه به‌دلایل مختلف با صدور مجوزهای مختلف این فرآیند رو به تزاید است.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;">وی ادامه داد: براساس مجوزهای موردی که در سال‌های گذشته صادر شده است، کنار منابع و درآمدهای اختصاصی برخی دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه شرکت‌های دولتی، تبعیض آشکاری را بین کارکنان دولت به‌وجود آورده که نارضایتی و کاهش کیفیت کار را در پی داشته است.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;">وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: تفاوت در دریافتی‌های مستمر برخی دستگاه‌های اجرایی تا 5/2 برابر بوده و در برخی موارد که در احکام کارگزینی نیز ثبت نمی‌شود تا 6 برابر می‌رسد.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;">وی با اشاره به مجوزی که اخیراً برای سازمان امور مالیاتی کشور از سوی شورای حقوق و دستمزد صادر شده است، گفت: علی‌رغم مخالفت شدید اینجانب، مجوز مذکور تصویب شد و فشار فراوانی را به برخی دستگاه‌های اجرایی از جمله آموزش و پرورش وارد ساخت.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;">بطحایی خاطرنشان کرد: چنانچه وضعیت درآمدی دولت، امکان افزایش حقوق و مزایای کارکنان را داشته باشد، اولین گروهی که همواره به‌دلیل فقدان اعتبارات کافی از دریافت‌ها محروم می‌شوند و تبعیض آشکاری بین آنها و سایر کارکنان دولت صورت می‌گیرد، معلمان صبور و زحمتکش هستند.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;">وی در پایان از معاون اول رئیس جمهور خواست با عنایت به سیاست استقرار نظام عادلانه پرداخت‌ها، کارگروهی مشتمل از نمایندگانی از وزرا و شورای حقوق و دستمزد، نظام برنامه‌ای برای کاهش نابرابری در پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر کارکنان دولت تهیه شود و عنداللزوم به تصویب هیئت وزیران برسد.</span> </div> text/html 2018-04-16T19:23:28+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی ارتباط طولی مبحث اندازه گیری در ریاضی ابتدایی http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/517 <div class="post" style="width: 508px; background: url(&quot;p2.jpg&quot;) repeat-y; direction: rtl; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 9pt; font-family: Tahoma;"><div class="post2" style="padding: 8px 28px 20px;"><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl"><strong>عنوان:</strong>&nbsp;بررسی ارتباط طولی مبحث اندازه گیری در کتب درسی ریاضی دوره ابتدایی</p><p dir="rtl">&nbsp;<strong>تهیه کننده:</strong>&nbsp;نرجس حاجی مهدی</p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl"><b>چکیده:</b><b></b></p><p dir="rtl">&nbsp;هدف این مقاله بررسی دقیق ارتباط طولی بین مفاهیم اندازه گیری موجود در کتب ریاضی ابتدایی می باشد که با تقسیم این مبحث به مفاهیمی مثل طول ، سطح، حجم و جرم&nbsp; این ارتباط ها به طور دقیق تر و کاربردی تر بررسی شده است. روش انجام این کار از طریق بررسی مستقیم کتاب های درسی ریاضی دوره ابتدایی و بصورت صفحه به صفحه&nbsp; صورت گرفته است و ماحصل آن تدوین جدول ارتباط طولی این مبحث در 4 ستون طول، سطح، حجم، جرم و 5 ردیف پایه های اول تا پنجم دبستان شده است.</p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl"><b>&nbsp;</b><b>مقدمه</b>:</p><p dir="rtl">&nbsp;&nbsp;&nbsp; آگاهی و شناخت&nbsp; نسبت به روابط واجزای یك مجموعه در هر امری،به فرد این امكان را می دهدكه با دقت&nbsp;و كسب موفقیت های بیشتری به كار خود ادامه دهد و انتظاراتی را كه از وی می رود بهتر و دقیق تر برآورده نماید.</p><p dir="rtl">&nbsp;&nbsp;&nbsp; این مهم در امر تدریس&nbsp; وآموزش ،خصوصا" آموزش ریاضیات كه به كشف روابط میان اجزا اهمیت بیشتری می دهد ،بسیار بر جسته تر می نماید.<a name="_ftnref1" style="color: rgb(56, 88, 91);">[1]</a></p><p dir="rtl">&nbsp;&nbsp;&nbsp; در برنامه ریزی درسی ریاضیات دو نوع ارتباط همیشه باید مدنظر برنامه ریز ، مؤلف و حتی معلم باشد:</p><p dir="rtl">&nbsp; 1. ارتباط درونی : مفاهیم و مهارتهای ریاضی در درون خود با هم یک ارتباط نزدیک و شبکه ای دارند. برنامه و آموزش باید به شکلی باشد که دانش آموز این ارتباطات و روابط درونی را درک کنند و ریاضیات را به صورت یک پارچه یاد بگیرند.</p><p dir="rtl">&nbsp; 2. ارتباط بیرونی : ریاضیات شامل کلیه ارتباطات ریاضی با زندگی روزمره ، سایر علوم و کاربردهایی در زندگی علمی آینده دانش آموز است. به این ترتیب در برنامه درسی و آموزشی ، برقرار کردن پیوند ریاضیات با کاربردهایش در زندگی روزمره و سایر علوم از قبیل هنر ، علوم طبیعی و علوم اجتماعی باید مدنظر قرار گیرد. در صورتی که این موارد در آموزش دیده نشود ، این سوال همیشه در ذهن دانش آموز باقی می ماند که «به چه دلیل ریاضی بخوانیم؟» یا «این ریاضیات به چه درد ما می خورد؟»<a name="_ftnref2" style="color: rgb(56, 88, 91);">[2]</a></p><p dir="rtl">اما همانطور که اشاره شد ارتباط درونی ریاضیات در برنامه ریزی اهمیت خاصی دارد. هرچه عمق درک و یادگیری مفاهیم ریاضی بیشتر شود ، ارتباط ها و حقایق بیشتری در ذهن ثبت می گردد. به طوری که فرد به یک شهود و کل گرایی نزدیک می شود.</p><p dir="rtl">&nbsp;&nbsp;&nbsp; برای رساندن دانش آموزان به بلوغ فکری در حل مسائل ریاضی در برنامه ریزی باید شبکه های مفهومی و شبکه های مهارتی را طراحی کرد. در صورتی که برنامه ریزی به طور شبکه ای یا با تلفیق درونی جنبه های گوناگون ریاضی باشد ، این امر در آموزش به دانش آموز منتقل می شود و دید او را نیز به هم مرتبط خواهد کرد.&nbsp;</p><p dir="rtl">&nbsp;&nbsp; آنچه در خصوص مفاهیم و مهارت ها اهمیت دارد، این است که همیشه و در تمام برنامه درسی باید جاری و ساری باشند. به عبارت دیگر وقتی مفهومی شروع می شود نباید در حد چند صفحه مطرح و سپس ناپدید شود. بلکه در دروس و مفاهیم بعدی باید جاری باشد و ارتباطش با بقیه حفظ شود. همچنین مهارت ها باید درس به درس گسترش یابد&nbsp; و در یک حرکت به هم توسعه پیدا کند و از درس به درس یا پایه تحصیلی به پایه دیگر انقطاع نداشته باشند.</p><p dir="rtl">&nbsp;&nbsp;&nbsp; این موضوع در کتاب های در حال تألیف ریاضی دبستان مورد نظر قرار گرفته است. در حال حاضر نیز معلمان عزیز دوره ابتدایی می توانند با توجه به نکات ذکر شده خلأهای موجود در کتاب درسی را با ارائه نمونه فعالیت ها و تمرین های مناسب پر کنند و بکوشند بین مفاهیم کتب درسی موجود ارتباط برقرار سازند.</p><p dir="rtl">آموزگاران دوره ی ابتدایی برای تدریس موفق و محقق كردن اهداف ریاضی&nbsp; خواسته یا ناخواسته باید به روابط بین مفاهیم موجود در كتاب ریاضی یك پایه&nbsp; و پایه های مختلف توجه کنند و بررسی های یك مدرس - به عنوان یك متخصص علم تدریس - با تاكید بر جزئیات، مسلما نتایج وبرآیند های مفیدی در بر خواهد داشت.</p><p dir="rtl">در این مقاله سعی بر آن است ارتباط طولی بین مفهوم اندازه گیری در دوره ی ابتدایی بررسی شود ،تا شناخت کامل تر و جامع تری از این مفهوم در اخنیار معلمان قرار دهد و از این طریق تسلط معلمان را بر تدریس موضوعات مختلف اندازه گیری افزایش داده و موجب تسهیل روند آموزش شود.</p><p dir="rtl">اهداف این مقاله عبارتند از :</p><p dir="rtl">1- بررسی ارتباط طولی مفهوم طول در اندازه گیری</p><p dir="rtl">2- بررسی ارتباط طولی مفهوم سطح در اندازه گیری</p><p dir="rtl">3- بررسی ارتباط طولی مفهوم حجم در اندازه گیری</p><p dir="rtl">4- بررسی ارتباط طولی مفهوم جرم در اندازه گیری</p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl"><b>مفهوم شناسی:</b></p><p dir="rtl">اندازه‌گیری (measurement):</p><p dir="rtl">اندازه‌گیری فرایند برآورد اندازه ویژگی‌های یک چیز مانند طول، وزن یا عمق آن نسبت به یکاهای اندازه‌گیری استاندارد مثل متر و کیلوگرم است. عمل اندازه‌گیری معمولاً با یک وسیله اندازه‌گیری نظیر خط‌کش انجام می‌شود.<a name="_ftnref3" style="color: rgb(56, 88, 91);">[3]</a></p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl"><b>طول(</b>Length) :<b></b></p><p dir="rtl"><b>طول</b>&nbsp;با&nbsp;<b>درازا</b>&nbsp;کمیتی است مورد استفاده در اندازه‌گیری فاصله دو نقطه در فضا که یکای مورد استفاده برای طول در&nbsp;<a title="استاندارد سیستم بین‌المللی متری (صفحه وجود ندارد)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" style="text-decoration-line: none; color: rgb(56, 88, 91);"><font color="#000000">استاندارد سیستم بین‌المللی متری</font></a>&nbsp;متر می‌باشد.<a name="_ftnref4" style="color: rgb(56, 88, 91);">[4]</a></p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl"><b>مساحت(</b>Area)<b>&nbsp;:</b></p><p dir="rtl"><b>مَساحت</b>&nbsp;تعیین‌کننده بزرگی یک سطح دوبعدی است، تمام سطح یا کف هر شکل هندسی را مساحت آن شکل گویند.</p><p dir="rtl">یکای مساحت بر پایه سیستم SI متر مربع (m²) است و آن برابر مساحت مربعی با ضلع یک‌متر است.<a name="_ftnref5" style="color: rgb(56, 88, 91);">[5]</a></p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl">حجم(<b>cubature</b><b>)</b>&nbsp;:</p><p dir="rtl"><a title="کمیت" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA" style="text-decoration-line: none; color: rgb(56, 88, 91);"><font color="#000000">کمیتی</font></a><font color="#000000">&nbsp;است بیان کننده میزان فضای اشغال شده توسط یک&nbsp;</font><a title="جسم (صفحه وجود ندارد)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B3%D9%85&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" style="text-decoration-line: none; color: rgb(56, 88, 91);"><font color="#000000">جسم</font></a><font color="#000000">.که&nbsp;</font><a title="یکا" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DA%A9%D8%A7" style="text-decoration-line: none; color: rgb(56, 88, 91);"><font color="#000000">یکای</font></a><font color="#000000">&nbsp;آن در&nbsp;</font><a title="سیستم متریک" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9" style="text-decoration-line: none; color: rgb(56, 88, 91);"><font color="#000000">سیستم متریک</font></a><font color="#000000">&nbsp;</font><a title="متر مکعب" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8" style="text-decoration-line: none; color: rgb(56, 88, 91);"><font color="#000000">متر مکعب</font></a><font color="#000000">&nbsp;می‌باشد.</font><a name="_ftnref6" style="color: rgb(56, 88, 91);"><font color="#000000">[6]</font></a></p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl">جرم(Mass) :</p><p dir="rtl"><font color="#000000">درکاربردهای روزمره جرم را همان&nbsp;</font><a title="وزن" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%86" style="text-decoration-line: none; color: rgb(56, 88, 91);"><font color="#000000">وزن</font></a><font color="#000000">&nbsp;می‌شناسند که البته در کاربردهای روزمره جرم و وزن با هم متناسب‌اند و این همانندانگاری مشکلی پیش نمی‌آورد و&nbsp;</font><a title="یکا" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DA%A9%D8%A7" style="text-decoration-line: none; color: rgb(56, 88, 91);"><font color="#000000">یکای</font></a><font color="#000000">&nbsp;آن در&nbsp;</font><a title="سیستم استاندارد بین‌المللی واحدها" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7" style="text-decoration-line: none; color: rgb(56, 88, 91);"><font color="#000000">سیستم استاندارد بین‌المللی واحدها</font></a><font color="#000000">&nbsp;</font><a title="کیلوگرم" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85" style="text-decoration-line: none; color: rgb(56, 88, 91);"><font color="#000000">کیلوگرم</font></a><font color="#000000">&nbsp;است.</font><a name="_ftnref7" style="color: rgb(56, 88, 91);"><font color="#000000">[7]</font></a></p><p dir="rtl"><b>روش شناسی:</b></p><p dir="rtl">&nbsp;&nbsp; این مقاله به شیوه توصیفی بر اساس بررسی مستقیم کتابهای پنچ پایه ابتدایی و کشف ارتباط بین مفهوم اندازه گیری در آنها تدوین شده است.</p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl"><b>یافته ها:</b><b></b></p><p dir="rtl">&nbsp;&nbsp;&nbsp; در آموزش عمومی اندازه‌گیری طول سطح، حجم، زمان، جرم، زاویه و دما مطرح می‌شود. این مهارت در زندگی روزمره کاربردی زیادی دارد. انتخاب واحد مناسب برای اندازه‌گیری، استاندارد کردن و استفاده از واحدهای استاندارد شده رایج و غیر رایج از اجزای مهم این مهارت به حساب می‌آیند.</p><p dir="rtl">&nbsp;&nbsp;&nbsp; مثال: برای اندازه‌گیری طول ابتدا یک واحد غیر استاندارد انتخاب می‌شود؛ مثل استفاده از یک سنجاق، سپس واحد استاندارد سانتی متر یا متر معرفی می‌گردد و واحدهای استاندارد دیگری مثل فوت و اینچ نیز مطرح می‌شود.</p><p dir="rtl">&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانش آموز علاوه بر به کار بردن آن‌ها در اندازه‌گیری خود، باید توانایی تبدیل واحدها بر هم را نیز داشته باشد. در این مهارت، دانش‌ آموز باید به خطاهای انسانی و خطاهای غیرانسانی (ناشی از ابزار اندازه‌گیری و محدودیت‌های دیگر) توجه داشته باشد و مفهوم دقت اندازه‌گیری و دقت وسائل را درک کند در اندازه‌گیری‌ها و بیان نتیجه به کار برد.</p><p dir="rtl">&nbsp;&nbsp;&nbsp; با عنایت به موارد ذکر شده، دانش‌آموز باید بتواند ابزار مناسب برای اندازه‌گیری را تشخیص دهد و انتخاب کند. برای مثال، وقتی اندازه طول اتاق مورد نظر است، متر پارچه‌ای وسیله مناسبی است. اما برای اندازه‌گیری ابعاد یک قطعه در تراش کاری باید از کولین استفاده کرد. همچنین باید با توجه به هدف اندازه‌گیری، میزان وقت و خطا را تعیین کرد.&nbsp;&nbsp;&nbsp; طراحی و ساختن وسایل اندازه‌گیری از اجزای مهم مهارت اندازه‌گیری است که حتی باید در دورة آموزش متوسط نیز پیگیری شود. ساخت یک خط کش یا درست کردن نقاله در سطح آموزش عمومی و دبستان قابل طرح است.</p><p dir="rtl">&nbsp;&nbsp;&nbsp; استفاده از واحدهای‌مناسب در اندازه‌گیری‌ها از دیگر بخش‌های این مهارت است. برای اندازه‌گیری فاصله دو شهر از واحد کیلومتر برای اندازه‌گیری ضخامت یک کتاب از واحد میلی‌متر استفاده می‌کنند. براین اساس، نوع وسیله را نیز می‌توان تعیین کرد و در ضمن مقدار مجاز خطای اندازه‌گیری نیز مشخص شود.</p><p dir="rtl">&nbsp;&nbsp;&nbsp; برای اندازه‌گیری‌ها، روابط، فرمول‌ها و روش‌های متفاوتی وجود دارد؛ مانند رابطه‌های محاسبه مساحت و حجم. استفاده از این فرمول‌ها و به کاربردن روش‌های گوناگون از بخش‌های دیگر مهارت اندازه‌گیری است.</p><p dir="rtl">&nbsp;&nbsp;&nbsp; یکی از اجزای مهم این مهارت، داشتن درک و تصور درست از واحدهای اندازه‌گیری است. این بخش‌ها به نوعی به مهارت تخمین و تقریب عددی نیز مربوط می‌شود. به عبارت دیگر دانش آموز باید بتواند از یک مقدار یا کمیت، با توجه به واحد اندازه‌گیری آن، تجسم شهودی داشته باشد. به مثال‌های زیر توجه کنید:</p><p dir="rtl">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانش آموز باید از زمان‌های یک ثانیه، یک دقیقه، نیم ساعت و .. تصویری واقعی داشته باشد و طول زمان را درک کند.</p><p dir="rtl">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانش آموز باید بتواند تعداد یک متر را با دست نشان دهد. طول یک سالن غذاخوری را 500 متر بیان نکند.</p><p dir="rtl">3.&nbsp;&nbsp; دانش‌آموز باید از واحدهای سطح، مانند هکتار، تصوری داشته باشد. برای مثال اندازه یک زمین چمن فوتبال تقریباً نیم هکتار است یعنی دور زمین چمن فوتبال در کنار هم یک هکتار می‌شود. همین موضوع تصوری قابل قبول از واحد هکتار را، به هر کس که زمین چمن را دیده باشد، می‌دهد.</p><p dir="rtl">4.&nbsp;&nbsp; گجایش یک لیوان معمولی حدود 250 سانتی‌متر مکعب است. بنابراین، یک لیتر آب، 4 لیوان معمولی است. با همین مثال، دانش آموز می‌تواند تصور درستی از مقدار نوشابه در یک شیشة نوشابه داشته باشد. آیا می‌توانید تصور کنید که در حوضی به گنجایش یک متر مکعب، باید 2000 شیشة شیر معمولی خالی کرد تا پر شود؟</p><p dir="rtl">5.&nbsp;&nbsp; دانش آموز باید از خستگی‌ ناشی از یک کیلومتر پیاده‌روی، ذهنیتی داشته باشد و توانایی خود را با آن بسنجد. به همین ترتیب، می‌توان مثال‌های بسیار زیادی مطرح کرد تا آنان بتوانند این واحدها را به خوبی تجربه کنند. هرچه این مثال‌ها به زندگی روزمره دانش‌آموزان نزدیک‌تر باشد، مطلوب تر است.</p><p dir="rtl">&nbsp;&nbsp; حل مسأله به طور گسترده در تمام فعالیت‌های دانش‌آموزان دیده می‌شود. در مهارت اندازه‌گیری نیز می‌توان دانش‌آموزان را با مسأله‌های گوناگون مواجه کرد تا هم مهارت اندازه‌گیری آن‌ها توسعه یابد و هم در پرورش خلاقیت فردی آنان مؤثر باشد. در این زمینه، می‌توان اندازه‌گیری طول قطریک اتاق را از دانش آموز خواست. نکتة مهم در این مسأله، پیدا کردن امتداد قطر اتاق و سپس اندازه‌گیری آن است. این مسأله در کلاس مطرح شده و تعدادی از پاسخ‌های دانش‌آموزان عبارت است از:</p><p dir="rtl">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چند نفر دست‌های خود را به هم می‌دهیم تا به اندازة قطر اتاق شود؛ به این ترتیب امتداد را پیدا می‌کنیم.</p><p dir="rtl">2.&nbsp;&nbsp; چد نفر(حداقل 3نفر) می‌توانند در دو گوشه و وسط قطر قرار گیرند و با قرار گرفتن پشت سرهم، امتداد قطر را نشان دهند.</p><p dir="rtl">3.&nbsp;&nbsp; با یک نخ یا طناب می‌توانیم امتداد قطر و حتی طول آن را مشخص کنیم و قسمت مشخص شده طناب را اندازه بگیریم راه حل آخر، که یکی از دانش آموزان مطرح کرده، نشان دهنده توانایی و خلاقیت اوست.</p><p dir="rtl">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مسائل زیادی از این دست می‌توان برای دانش‌آموزان مطرح کرد.</p><p dir="rtl">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به چند نمونه توجه کنید:</p><p dir="rtl">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اندازه‌گیری عمق یک چاه.</p><p dir="rtl">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اندازه‌گیری حجم یک تکه سنگ با شکل کاملاً غیرمشخص.</p><p dir="rtl">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اندازه‌گیری مساحت زمینی با شکل کاملاً غیرهندسی.</p><p dir="rtl">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اندازه‌گیری جرم یک شیء با داشتن وزنه‌های مشخص.<a name="_ftnref8" style="color: rgb(56, 88, 91);">[8]</a></p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl" align="center">&nbsp;&nbsp;جدول ارتباط طولی مفاهیم مربوط به مبحث اندازه گیری</p><div><table dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top" width="152"><p dir="rtl">&nbsp;</p></td><td valign="top" width="152"><p dir="rtl">طول</p></td><td valign="top" width="152"><p dir="rtl">سطح</p></td><td valign="top" width="152"><p dir="rtl">حجم</p></td><td valign="top" width="152"><p dir="rtl">جرم</p></td></tr><tr><td valign="top" width="152"><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl">اول</p></td><td valign="top" width="152"><p dir="rtl">کوتاه تر، بلندتر، هم اندازه؛133و134و135</p><p dir="rtl">تشخیص خطوط هم اندازه؛136</p><p dir="rtl">&nbsp;</p></td><td valign="top" width="152"><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl">-----</p></td><td valign="top" width="152"><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl">-----</p></td><td valign="top" width="152"><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl">اندازه گیری جرم ؛145</p></td></tr><tr><td valign="top" width="152"><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl">دوم</p></td><td valign="top" width="152"><p dir="rtl">درست کردن نوار مدرج؛84</p><p dir="rtl">طول بصورت کاربردی؛85</p><p dir="rtl">درک مفهوم واحد طول؛86و87و88</p><p dir="rtl">معرفی سانتی متر؛89و90</p><p dir="rtl">معرفی متر؛91</p></td><td valign="top" width="152"><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl">------</p></td><td valign="top" width="152"><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl">------</p></td><td valign="top" width="152"><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl">------</p></td></tr><tr><td valign="top" width="152"><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl">سوم</p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl">&nbsp;</p></td><td valign="top" width="152"><p dir="rtl">معرفی کیلومتر؛31</p><p dir="rtl">تبدیل کیلومتر؛31</p><p dir="rtl">اندازه گیری طول و مقایسه پاره خط ها؛72</p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl">اندازه گیری طول با استفاده از تخمین زدن؛73و74</p><p dir="rtl">معرفی محیط؛76</p><p dir="rtl">محیط چندضلعی ها؛77و78</p><p dir="rtl">مدرج کردن با پرگار؛107و108</p><p dir="rtl">اندازه گیری شعاع و قطر دایره؛109و110</p><p dir="rtl">&nbsp;معرفی میلیمتر؛163و164</p></td><td valign="top" width="152"><p dir="rtl">معرفی واحد اندازه گیری مساحت؛ 110و120</p><p dir="rtl">&nbsp;</p></td><td valign="top" width="152"><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl">-----</p></td><td valign="top" width="152"><p dir="rtl">یادآوری مفهوم جرم؛60و61</p><p dir="rtl">مقایسه جرم؛61</p><p dir="rtl">آشنایی با ترازو و ساخت ترازو؛62</p><p dir="rtl">اندازه گیری جرم؛63</p><p dir="rtl">معرفی کیلوگرم؛63</p><p dir="rtl">معرفی گرم؛63</p><p dir="rtl">تبدیل کیلوگرم و گرم؛64</p><p dir="rtl">&nbsp;</p></td></tr><tr><td valign="top" width="152"><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl">چهارم</p></td><td valign="top" width="152"><p dir="rtl">رسم خطی عمود بریک خط بااستفاده از اندازه گیری؛55</p><p dir="rtl">اندازه گیری فاصله یک نقطه از خط؛56</p><p dir="rtl">مثلث قائم الزاویه؛71</p><p dir="rtl">متوازی الاضلاع؛104و105</p><p dir="rtl">رسم متوازی الاضلاع ؛108</p><p dir="rtl">رسم مستطیل؛110</p><p dir="rtl">محیط چندضلعی ها؛136و139</p><p dir="rtl">اندازه گیری ارتفاع و قاعده؛174</p></td><td valign="top" width="152"><p dir="rtl">مفهوم مساحت؛168</p><p dir="rtl">معرفی واحد سطح(سانتی متر مربع)؛168</p><p dir="rtl">مساحت مستطیل و مربع؛170و171</p><p dir="rtl">مساحت متوازی الاضلاع؛175</p><p dir="rtl">مساحت مثلث؛176</p></td><td valign="top" width="152"><p dir="rtl">معرفی واحد گنجایش؛114و115</p><p dir="rtl">مقایسه گنجایش ظرف های مختلف؛114و115</p><p dir="rtl">&nbsp;</p></td><td valign="top" width="152"><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl">------</p></td></tr><tr><td valign="top" width="152"><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl">پنجم</p></td><td valign="top" width="152"><p dir="rtl">مساحت و معرفی هکتار؛34&nbsp; کیلو متر و تبدیل به واحد های کیلو متر و سانتی متر و معرفی کیلو متر شمارو یاد آوری مفهوم متر ؛35</p><p dir="rtl">معرفی و یاد آوری متر و سانتی متر و میلی متر و تبدیل آن به واحد های متر و سانتی متر ؛86</p><p dir="rtl">واحد اندازه گیری زاویه درجه ؛103</p><p dir="rtl">اندازه گیری محیط دایره ؛115،116</p><p dir="rtl">&nbsp;</p></td><td valign="top" width="152"><p dir="rtl">مساحت لوزی ؛52</p><p dir="rtl">مساحت ذوزنقه ؛53</p><p dir="rtl">مساحت دایره ؛129،130</p><p dir="rtl">&nbsp;</p></td><td valign="top" width="152"><p dir="rtl">مفهوم حجم و حجم اجسام مختلف مکعب و مکعب مستطیل و واحد اندازه گیری حجم (سانتی متر مکعب )آشنا می شوند ؛87،93،94،95،96،97</p><p dir="rtl">گنجایش و واحد آن ؛124،125</p></td><td valign="top" width="152"><p dir="rtl">معرفی تن و تبدیل آن به کیلو گرم ؛41</p><p dir="rtl">گرم و کیلو گرم و تبدیل آن ها به هم ؛107،108،106</p></td></tr></tbody></table></div><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl">&nbsp;</p><div><br clear="all"><hr size="1" width="33%"><div id="ftn1"><p dir="rtl"><a name="_ftn1" style="color: rgb(56, 88, 91);">[1]</a>&nbsp;- &nbsp;<b><i>ابراهیم كریم زاده</i></b><b><i>،</i></b><b><i>&nbsp;انور فرج زاده</i></b>،1388،&nbsp;<b><i>بررسی ارتباط طولی مفاهیم ریاضی در بین پایه های مختلف ابتدایی</i></b>، http://www.ferkari.blogfa.com</p></div><div id="ftn2"><p dir="rtl"><a name="_ftn2" style="color: rgb(56, 88, 91);">[2]</a>- داوودی،خسرو،1381،هدفهای مهارتی آموزش ریاضیات،رشد آموزش ابتدایی،شماره 6،صفحه30</p></div><div id="ftn3"><p dir="rtl"><a name="_ftn3" style="color: rgb(56, 88, 91);">[3]</a>- &nbsp;دانشنامه ویکی پدیا، http://fa.wikipedia.org</p></div><div id="ftn4"><p dir="rtl"><a name="_ftn4" style="color: rgb(56, 88, 91);">[4]</a>&nbsp;- همان</p></div><div id="ftn5"><p dir="rtl"><a name="_ftn5" style="color: rgb(56, 88, 91);">[5]</a>&nbsp;- همان</p></div><div id="ftn6"><p dir="rtl"><a name="_ftn6" style="color: rgb(56, 88, 91);">[6]</a>&nbsp;- همان</p></div><div id="ftn7"><p dir="rtl"><a name="_ftn7" style="color: rgb(56, 88, 91);">[7]</a>&nbsp;- همان</p></div><div id="ftn8"><p dir="rtl"><a name="_ftn8" style="color: rgb(56, 88, 91);">[8]</a>&nbsp;- داوودی، خسرو، 1382، هدف‌های مهارتی آموزش ریاضیات، رشد آموزش ابتدایی، شماره 6، صفحه 30 و 31</p><div><br></div></div></div></div></div> text/html 2018-04-13T19:28:46+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی فقط ، در مقابل یک اشتباه ، این همه خنده !!!؟ -سخن طنز http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/518 <span style="font-family: tahoma, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">فقط ، در مقابل یک اشتباه ، این همه خنده !!!؟</span><br style="font-family: tahoma, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">روزی یک معلم ریاضی شروع به نوشتن روی تخته‌سیاه کرد:</span><br style="font-family: tahoma, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">9 1=7</span><br style="font-family: tahoma, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">9 2=18</span><br style="font-family: tahoma, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">9 3=27</span><br style="font-family: tahoma, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">9 4=36</span><br style="font-family: tahoma, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">9 5=45</span><br style="font-family: tahoma, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">9 6=54</span><br style="font-family: tahoma, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">وقتی کارش تمام شد به دانش‌آموزان نگاه کرد، آن‌ها دیگر نتوانستند جلوی خود را بگیرند و شروع به خنده کردند.</span><br style="font-family: tahoma, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">معلم پرسید: چرا می‌خندید؟ یکی از دانش‌آموزان اشاره کرد که معادله اول اشتباه است.</span><br style="font-family: tahoma, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">معلم گفت: من معادله اول را عمدا اشتباه نوشتم، تا درسی بسیار مهم به شما دهم.</span><br style="font-family: tahoma, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">دنیا با شما همین‌ گونه رفتار خواهد کرد. من ٥ معادله را درست نوشتم، اما شما به آن‌ها هیچ اهمیتی ندادید!&nbsp;</span><div><span style="font-family: tahoma, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">همۀ شما فقط به خاطر آن یک اشتباه به من خندیدید.</span><br style="font-family: tahoma, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">کمتر کسی به خاطر موفقیت‌ها و کارهای خوب‌تان از شما قدردانی می‌کند، اما همه در مقابل یک اشتباه،&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: tahoma, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">همیشه سریع با شما برخورد خواهند کرد.</span></div><div><span style="font-family: tahoma, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">پس یادتان باشد قوی‌تر از قضاوت‌هایی که همیشه وجود خواهند داشت باشید!</span><br style="font-family: tahoma, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">نصراله خلیلی فرهنگی - تهران</span> </div> text/html 2018-04-09T14:03:37+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی تمام‌ مطالبات سال۹۶ فرهنگیان تا قبل‌ از هفته‌ معلم پرداخت می‌شود http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/512 <div class="titre1" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px; border: 0px solid rgb(202, 0, 1); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px; width: 606px; background-color: rgb(248, 248, 248); text-align: right;"><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; list-style: none; outline: 0px;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px; list-style: none; width: 604px; float: right;"><h1 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: nassim-bold; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px;"><a href="https://www.dustaan.com/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85%e2%80%8c-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%b9%db%b6-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7-%d9%82%d8%a8%d9%84%e2%80%8c/" title="تمام‌ مطالبات سال۹۶ فرهنگیان تا قبل‌ از هفته‌ معلم پرداخت می‌شود" target="_blank" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; text-decoration-line: none; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; background: transparent; outline: 0px; color: red;">تمام‌ مطالبات سال۹۶ فرهنگیان تا قبل‌ از هفته‌ معلم پرداخت می‌شود</a></h1></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px; list-style: none; width: 604px; float: right;"><div><br></div></li></ul></div><div class="single_txt" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 4px 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 27px; font-family: Tahoma; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px; width: 595px; float: right; color: rgb(17, 39, 33); text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px;"><a href="http://www.dustaan.com/tag/%D9%81%D8%A7%D9%84" title="" target="_blank" class="auto-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; text-decoration-line: none; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; background: transparent; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"></a><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px;">علی‌ الهیارترکمن، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش&nbsp;<a href="http://www.dustaan.com/" title="خبر" target="_blank" class="auto-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; text-decoration-line: none; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; background: transparent; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">خبر</a>&nbsp;داد: تمام‌ مطالبات سال۹۶ فرهنگیان تا قبل‌ از هفته‌ معلم پرداخت می‌شود.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px;"><a href="https://www.dustaan.com/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85%e2%80%8c-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%b9%db%b6-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7-%d9%82%d8%a8%d9%84%e2%80%8c/%d8%b9%d9%84%db%8c%e2%80%8c-%d8%a7%d9%84%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b1%da%a9%d9%85%d9%86/" rel="attachment wp-att-220177" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; text-decoration-line: none; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; background: transparent; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><img class="aligncenter size-full wp-image-220177" src="http://www.dustaan.com/files/uploads/2018/04/%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86.jpg" alt="www.dustaan.com تمام‌ مطالبات سال۹۶ فرهنگیان تا قبل‌ از هفته‌ معلم پرداخت می‌شود" width="1044" height="652" srcset="http://www.dustaan.com/files/uploads/2018/04/علی‌-الهیارترکمن.jpg 1044w, http://www.dustaan.com/files/uploads/2018/04/علی‌-الهیارترکمن-300x187.jpg 300w, http://www.dustaan.com/files/uploads/2018/04/علی‌-الهیارترکمن-768x480.jpg 768w, http://www.dustaan.com/files/uploads/2018/04/علی‌-الهیارترکمن-1024x640.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1044px) 100vw, 1044px" title="تمام‌ مطالبات سال۹۶ فرهنگیان تا قبل‌ از هفته‌ معلم پرداخت می‌شود" style="box-sizing: border-box; margin: 7px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px; display: block; clear: both; max-width: 580px; height: auto; float: none !important;"></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px;">علی الهیار ترکمن در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در پاسخ به اینکه مطالبات فرهنگیان تا چه زمانی پرداخت می‌شود، گفت: وزارت آموزش و پرورش با دولت به توافق رسیده که این مطالبات را تا قبل از هفته معلم به صورت کامل پرداخت نماید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px;">وی اظهار کرد: درحال رایزنی با سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت این مطالبات هستیم و مقرر است بر این مبنا کلیه مطالبات فرهنگیان اعم از حق‌الزحمه حق‌التدریسان، مصححین و… که مرتبط با سال ۹۶ است را پرداخت نماییم.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px;">معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در پایان افزود: برای پرداخت مطالباتی که مربوط به قبل از سال ۹۶ است باید فرآیند دیگری طی شود./</p></div> text/html 2018-04-03T15:03:08+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی لزوم توجه به دوره ابتدایی در سیاست‌گذاری‌های آموزش و پرورش http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/511 <header style="border: 0px; font-family: font1; font-size: 12.8px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><h1 class="fb title mt8 mb8" itemprop="name" style="border: 0px; font-family: font2; font-size: 25.6px; font-style: inherit; font-weight: normal !important; margin: 8px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 1em;"><div class="mb16 clearbox bread-crumbs pl8" style="border: 0px; font-family: font1; font-size: 12.8px; margin: 0px 0px 16px; padding: 0px 0px 0px 8px; vertical-align: baseline;"><span class="defloat source-news ml4" style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 16px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 0px 4px; padding: 0px; vertical-align: baseline; float: left; color: rgb(72, 72, 72); transition: all 0.7s;">منبع:</span></div></h1><h1 class="fb title mt8 mb8" itemprop="name" style="border: 0px; font-family: font2; font-size: 25.6px; margin: 8px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 1em; font-weight: normal !important;">عباسعلی باقری گفت: توجه به دوره ابتدایی در سیاست‌گذاری‌های آموزش و پرورش در اولویت قرار دارد.</h1></header><div class="article-body mt16 clearbox" itemprop="articlebody" style="border: 0px; font-family: font1; font-size: 12.8px; margin: 16px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><div class="newsimg-contain mb8" itemtype="https://schema.org/ImageObject" itemprop="image" itemscope="" style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 18px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background: none 0px 0px repeat scroll rgb(40, 40, 40);"><a itemprop="url" href="https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/728986-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4" title="" class="block defloat mr8" style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 8px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; display: block; float: left; color: rgb(202, 0, 2);"><img itemprop="contentUrl representativeOfPage" src="https://static1.afkarnews.com/thumbnail/Cy7yMeCDYUDf/rDxJk2yoXn9KV7c7C6kDwXaPFqBh_rqJ9gxKMPbWRfLhaRqCI9JPJVmNUth0ZaDgXTYXaWKO8q0wfYWGdiJBEedZbU5YLDeVeYBuI0UJPBlVmKk5Dstp3Q,,/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3+%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C.jpg" alt="لزوم توجه به دوره ابتدایی در سیاست‌گذاری‌های آموزش و پرورش" class="mauto block" style="border: none; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: block; max-width: 100%; margin: 0px auto !important;"></a></div><div id="content-text" class="clearbox" style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 18px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 8px 0px; vertical-align: baseline;"><span style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">به گزارش&nbsp;<span style="font-family: font2; line-height: 1.4em;"><a href="https://afkarnews.ir/" data-start="true" class="start-message" title="پایگاه خبری افکارنیوز" style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(202, 0, 2);">افکارنیوز</a></span>، &nbsp;عباسعلی باقری&nbsp;</span><span style="font-family: font2; line-height: 1.4em;"><a href="https://www.afkarnews.com/fa/tags/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%88+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4" title="مدیرکل آموزش و پرورش" style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(202, 0, 2);">مدیرکل آموزش و پرورش</a></span>&nbsp;شهر تهران اظهار داشت: تربیت کار بزرگی است که هدف تمامی انبیاء بوده است و همان گونه که همه اقشار در کنار هم در&nbsp;<span style="font-family: font2; line-height: 1.4em;"><a href="https://www.afkarnews.com/fa/tags/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C+%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C" title="پیروزی انقلاب اسلامی" style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(202, 0, 2);">پیروزی&nbsp;</a><span style="line-height: 1.4em;"><a href="https://www.afkarnews.com/fa/tags/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8" title="انقلاب" style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(202, 0, 2);">انقلاب</a></span>&nbsp;اسلامی</span>&nbsp;ایران مشارکت کردند؛ در خصوص کار عظیم&nbsp;<span style="font-family: font2; line-height: 1.4em;"><a href="https://www.afkarnews.com/fa/tags/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85+%D9%88+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA" title="تعلیم و تربیت" style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(202, 0, 2);">تعلیم و تربیت</a></span>&nbsp;نیز باید همه ارکان نظام تربیتی، باهم مشارکت داشته باشند.</p><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 8px 0px; vertical-align: baseline;">وی ادامه داد: هیچ کشوری به&nbsp;<span style="font-family: font2; line-height: 1.4em;"><a href="https://www.afkarnews.com/fa/tags/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1" title="توسعه پایدار" style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(202, 0, 2);">توسعه پایدار</a></span>&nbsp;نمی‌رسد مگر اینکه انسان‌هایی توانمند تربیت کند؛ تربیت افراد ابتدا از خانواده شروع می‌شود و باید اهمیت نهاد خانواده احیا شود زیرا&nbsp;<span style="font-family: font2; line-height: 1.4em;"><a href="https://www.afkarnews.com/fa/tags/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87" title="خانواده" style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(202, 0, 2);">خانواده</a></span>&nbsp;مستحکم نشان دهنده درست پیش رفتن مسیر تربیت است.</p><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 8px 0px; vertical-align: baseline;">باقری پس از خانواده، مهم‌ترین رکن در تربیت را آموزش و پرورش قلمداد کرد و گفت: توجه به دوره ابتدایی در سیاست‌گذاری‌های<span style="font-family: font2; line-height: 1.4em;"><a href="https://www.afkarnews.com/fa/tags/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%88+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4" title="آموزش و پرورش" style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(202, 0, 2);">آموزش و پرورش</a></span>&nbsp;باید در اولویت قرار گیرد.</p><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 8px 0px; vertical-align: baseline;">مدیرکل آموزش و پرورش&nbsp;<span style="font-family: font2; line-height: 1.4em;"><a href="https://www.afkarnews.com/fa/tags/%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="شهر تهران" style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(202, 0, 2);">شهر تهران</a></span>&nbsp;با اشاره به اینکه هر انسان خلقت و هدایت مخصوص به خود را دارد، خاطر نشان کرد: هیج موجودی شبیه به موجود دیگر نیست و بر این اساس هر انسان نسخه هدایت مخصوص خود را می‌طلبد.</p><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 8px 0px; vertical-align: baseline;">باقری تصریح کرد: آموزگار دوره ابتدایی باید به تعداد دانش‌آموزان خود نسخه تربیتی خاص داشته باشد و از این لحاظ است که می‌گوییم تربیت کار سختی است و باید همه افراد در به ثمر رسیدن آن نقش موثر ایفا کنند.</p><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 8px 0px; vertical-align: baseline;">وی ادامه داد: هرچه کار بزرگ‌تر باشد فضیلتش بیشتر است و تعلیم و تربیت نیز به دلیل سختی کار، جایگاه رفیعی دارد.</p><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 8px 0px; vertical-align: baseline;">مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با تصریح بر اینکه این مقدار فعالیت کفایت نمی‌کند؛ وضعیت تهران را نسبت به کشور خوب دانست و افزود: اما این مقدار فعالیت با شأن و جایگاه خود در تهران فاصله دارد.</p><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 8px 0px; vertical-align: baseline;">باقری با ارائه توصیه‌های کاری،&nbsp;<span style="font-family: font2; line-height: 1.4em;"><a href="https://www.afkarnews.com/fa/tags/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87" title="مدرسه" style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(202, 0, 2);">مدرسه</a></span>&nbsp;را اصل و اولویت کارها قلمداد و بر ارتقای کیفیت مدارس تآکید کرد و گفت: هدف اصلی ما در شهر تهران ارتقای کیفیت آموزش و واحدهای آموزشی است.</p><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 8px 0px; vertical-align: baseline;">وی اضافه کرد: مهارت ارتباط گیری و برقرای ارتباط بسیار مهم است؛ دیدن&nbsp;<span style="font-family: font2; line-height: 1.4em;"><a href="https://www.afkarnews.com/fa/tags/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85" title="معلم" style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(202, 0, 2);">معلم</a></span>&nbsp;یعنی توجه به کارها و فعالیت‌های خوبی که انجام می‌دهد.</p><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 8px 0px; vertical-align: baseline;">توصیه دیگر مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، داشتن ارتباط مؤثر و بحث و گفت‌وگو در جمع همکاران فرهنگی بود و وی با اشاره به موضوع درس پژوهی ابراز امیدواری کرد تا در سال جدید معلمان و همکاران فرهنگی در قالب درس پژوهی بتوانند در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تقویت گفتمان سازی در مدارس قدم‌های مؤثری بردارند.</p></div></div> text/html 2018-04-02T15:48:23+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی مقایسهٔ کار و تعطیلی معلمان با سایر کارمندان دولت!!!!؟ http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/510 <font size="4"><span style="font-family: tahoma, tahoma; text-align: justify;">مقایسهٔ کار و تعطیلی معلمان با سایر کارمندان دولت!!!!؟</span><br style="font-family: tahoma, tahoma; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, tahoma; text-align: justify;">معمولاً شما هم تا کنون این را شنیده اید که”معلمان ۳ ماه تعطیلند و حقوق مفت می گیرند”!</span><br style="font-family: tahoma, tahoma; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, tahoma; text-align: justify;">اما معلمان کمتر از دیگر کارمندان دولت تعطیلی دارند!</span><br style="font-family: tahoma, tahoma; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, tahoma; text-align: justify;">حال مقایسه بین بیکاری وحقوق و مزایای معلمان با سایر کارمندان:</span><br style="font-family: tahoma, tahoma; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, tahoma; text-align: justify;">1- همهٔ کارمندان دولت هر سال یک ماه مرخصی دارند.</span><br style="font-family: tahoma, tahoma; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, tahoma; text-align: justify;">2- همهٔ کارمندان در پایان هر سال، یک ماه حقوق ، پاداش می گیرند!</span><br style="font-family: tahoma, tahoma; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, tahoma; text-align: justify;">3- در پایان هر ماه به کارمندان حداقل ۸۰ ساعت اضافه کار می دهند؛ یعنی در ماه حداقل ده روز پول کاری که اصلاً انجام نشده است دریافت می کنند.</span><br style="font-family: tahoma, tahoma; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, tahoma; text-align: justify;">در طول سال می شود حداقل ۱۲۰ روز! یعنی ۴ ماه پس همهٔ کارکنان دولت در سال با یک ماه پاداش، یک ماه مرخصی و معادل ۴ ماه اضافه کاری، جمعا ۶ ماه بدون آن که کاری انجام دهند، حقوق می گیرند، به عبارتی ۶ ماه بیکارند، حقوق شان هم حداقل دو برابر معلمان است!</span><br style="font-family: tahoma, tahoma; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, tahoma; text-align: justify;">4- ضمن این که کارمندان سایر ادارات غیر از پاداش عید ، مزایای دیگری مثل: حق ایاب و ذهاب ، حق مسکن، پاداش های ریالی به مناسبت های مختلف و… دریافت می کنند!</span><br style="font-family: tahoma, tahoma; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, tahoma; text-align: justify;">حال حساب کنید ۶ ماه حقوق دریافتی بدون کار کارمندان را در مقابل سه ماه تعطیلی معلمان!</span><br style="font-family: tahoma, tahoma; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, tahoma; text-align: justify;">در ضمن فراموش نشود که طبق محاسبات آماری، هر ساعت کار یک معلم ، برابر با ۸ ساعت کار یک کارمند در سایر ادارات است.</span><br style="font-family: tahoma, tahoma; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, tahoma; text-align: justify;">اگر به فکر رشد و پیشرفت کشور هستید این مطلب را در گروه های دیگر قرار دهید تا مردم آگاه تر و مسؤولان بیدار شوند.</span><br style="font-family: tahoma, tahoma; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, tahoma; text-align: justify;">‌‌نصراله خلیلی – جلال غیور</span></font> text/html 2018-04-02T09:42:11+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی اعلام وضعیت 'مدارس' و آموزش و پرورش در ١٤ و ١٥ فروردین http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/507 <div class="title_c" style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: normal; font-family: Arial; font-weight: bold; color: rgb(154, 16, 16); text-align: center; margin-bottom: 10px; margin-top: 4px;"><h1 class="title nomp" style="margin: 0px; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: normal;"><a href="http://noandish.com/fa/news/72381/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%A1%D9%A4-%D9%88-%D9%A1%D9%A5-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86" style="color: rgb(0, 99, 176); outline: none; text-decoration-line: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 24px;">اعلام وضعیت 'مدارس' و آموزش و پرورش در ١٤ و ١٥ فروردین</a></h1></div><div class="subtitle" style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 19.8px; font-family: tahoma, Arial; background-color: rgb(248, 248, 248); padding: 8pt; margin: 0px 20px 20px; border-top: 1px solid rgb(224, 224, 224); border-bottom: 1px solid rgb(224, 224, 224);">مدارس کشور ۱۴ فروردین دایر است: فردا آخرین روز تعطیلات نوروزی است و مدارس کشور از روز سه شنبه ۱۴ فروردین ماه دایر است.</div><div class="body" style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 10pt; line-height: normal; font-family: Tahoma, Arial; margin-top: 10px; text-align: justify; padding: 10px;"><div>مدارس کشور ۱۴ فروردین دایر است:</div><div><br></div><div>فردا آخرین روز تعطیلات نوروزی است و مدارس کشور از روز سه شنبه ۱۴ فروردین ماه دایر است. /شبکه خبر&nbsp;&nbsp;</div></div> text/html 2018-03-30T09:45:22+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی معلمان همچنان در انتظار ۶ ماه حقوق معوقه http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/509 <div class="titre1" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px; border: 0px solid rgb(202, 0, 1); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px; width: 606px; background-color: rgb(248, 248, 248); text-align: right;"><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; list-style: none; outline: 0px;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px; list-style: none; width: 604px; float: right;"><h1 style="font-style: inherit; font-variant: inherit; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: nassim-bold; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px;"><a href="https://www.dustaan.com/معلمان-همچنان-در-انتظار-۶-ماه-حقوق-معوق/" title="معلمان همچنان در انتظار ۶ ماه حقوق معوقه" target="_blank" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; text-decoration-line: none; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; background: transparent; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">معلمان همچنان در انتظار ۶ ماه حقوق معوقه</a></h1></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px; list-style: none; width: 604px; float: right;"><div><br></div></li></ul></div><div class="single_txt" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 4px 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 27px; font-family: Tahoma; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px; width: 595px; float: right; color: rgb(17, 39, 33); text-align: justify;"><p style="font-size: inherit; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px;"><a href="http://www.dustaan.com/tag/فال" title="" target="_blank" class="auto-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; text-decoration-line: none; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; background: transparent; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"></a><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px;">سال ۹۶ در شرایطی به اتمام رسید که معلمان خرید خدمات آموزشی از&nbsp;<a href="http://www.dustaan.com/tag/www-mehrnews-com-سایت-خبری-مهر-اخرین-اخبار-روز/" title="مهر" target="_blank" class="auto-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; text-decoration-line: none; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; background: transparent; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">مهر</a>&nbsp;تا پایان اسفند حقوق خود را دریافت نکردند، همچنین ساعات حق االتدریس رسمی (معلمان شاغل) نیز از ابتدای مهر تا پایان اسفند تسویه نشده بود.</span></p><p style="font-size: inherit; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px;"><a href="https://www.dustaan.com/?attachment_id=217994" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; text-decoration-line: none; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; background: transparent; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><img class="aligncenter size-full wp-image-217994" src="http://www.dustaan.com/files/uploads/2018/03/www.dustaan.com-مجله-اینترنتی-فال-روزانه-حافظ-1522330934.jpg" width="600" height="400" alt="www.dustaan.com معلمان همچنان در انتظار ۶ ماه حقوق معوقه" srcset="http://www.dustaan.com/files/uploads/2018/03/www.dustaan.com-مجله-اینترنتی-فال-روزانه-حافظ-1522330934.jpg 600w, http://www.dustaan.com/files/uploads/2018/03/www.dustaan.com-مجله-اینترنتی-فال-روزانه-حافظ-1522330934-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title="معلمان همچنان در انتظار ۶ ماه حقوق معوقه" style="box-sizing: border-box; margin: 7px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px; display: block; clear: both; max-width: 580px; height: auto; float: none !important;"></a></p><p style="font-size: inherit; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px;">اگرچه مسئولان آموزش و پرورش تلاش کردند تا در ساعات پایانی سال ۹۶ بخشی از مطالبات را واریز کنند اما این اتفاق رخ نداد.</p><p style="font-size: inherit; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px;">البته علی الهیار ترکمن – معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در سوم فروردین ۹۷ اعلام کرد: پس از پیگیری‌های انجام شده، تخصیص آموزش و پرورش را زودتر از سایر دستگاه‌ها در ساعت ۱۶:۳۰ روز ۲۹ اسفند ماه دادند و از بانک مرکزی درخواست کردیم تا برای پرداخت مطالبات آموزش و پرورش همکاری ویژه داشته باشد و آنها هم به رغم آنکه ساعت کاری‌شان تا ساعت ۱۷ بود اما شیفت ویژه برای آموزش و پرورش گذاشتند و تا ساعت ۱۷:۳۰، مبالغ به بانک‌های ملی استان‌ها واریز شد. تمام تخصیصی که در خزانه داشتیم را ۲۹ اسفند ماه دریافت کردیم و بنا را بر ۵ آیتم اصلی گذاشتیم که شامل حق‌التدریس شاغلین، اضافه کار اداری، خرید خدمات آموزشی، حق‌الزحمه امتحانات و حقوق سرباز معلمان است.حق‌التدریس شاغلین را برای ۶ ماه تعریف کردیم که ۳ ماه از ابتدای سال ۹۶ و ۳ ماه دیگر نیز از شروع سال تحصیلی است.</p><p style="font-size: inherit; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px;">هرچند که مسئولان از واریز حق التدریس شاغلان برای ۶ ماه&nbsp;<a href="http://www.dustaan.com/" title="خبر" target="_blank" class="auto-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; text-decoration-line: none; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; background: transparent; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">خبر</a>&nbsp;دادند اما آنگونه که معلمان می‌گویند در برخی استان‌ها از جمله&nbsp;<a href="http://www.dustaan.com/tag/www-khorasannews-com-روزنامه-خراسان-اخبارداغ-ایران-وج/" title="خراسان" target="_blank" class="auto-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; text-decoration-line: none; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; background: transparent; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">خراسان</a>&nbsp;جنوبی یا کرمان هنوز رقمی به حساب معلمان واریز نشده است یا در برخی استانهای دیگر فقط سه ماه از مطالبات پرداخت شده است و مشخص نیست باقی مطالبات چه زمانی پرداخت خواهد شد؟</p><p style="font-size: inherit; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px;">حقوق معوقه معلمان خرید خدمات آموزشی نیز که قرار بود تا ساعت ۲۴ روز دوم فروردین ۹۷ به حساب بانکی آنها پرداخت شود طبق گفته جمعی از این معلمان هنوز پرداخت نشده است و این گروه از معلمان از مهر ۹۶ تا به امروز ریالی حقوق دریافت نکردند.</p><p style="font-size: inherit; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px;">برای پیگیری دلایل عدم واریز کامل مطالبات حق التدریس معلمان شاغل و عدم واریز حقوق معلمان خرید خدمات آموزشی بارها تلاش کردیم تا با معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی یا مدیرکل دفتر بودجه وزارت آموزش و پرورش صحبت و توضیحات آنها در اینباره را منعکس کنیم اما متاسفانه فردی حاضر به پاسخگویی نشد.</p><p style="font-size: inherit; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px;">به گزارش&nbsp;<a href="http://www.dustaan.com/tag/www-tasnimnews-com-خبرگزاری-تسنیم-اخرین-اخبار-ایران-و/" title="تسنیم" target="_blank" class="auto-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; text-decoration-line: none; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; background: transparent; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">تسنیم</a>, فعالیت رسمی بانک‌ها و ادارات آموزش و پرورش در سال ۹۷ از امروز آغاز می‌شود حال باید دید که آیا با آغاز رسمی فعالیت‌ها, مطالبات معلمان به حساب آنها واریز خواهد شد یا باز هم داستان تاخیرهای طولانی در پرداخت حقوق و مطالبات معلمان در سال ۹۷ دامه خواهد داشت؟</p><p style="font-size: inherit; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px;">و این پرسش همچنان مطرح است که تاخیرهای طولانی مدت در پرداخت مطالبات معلمان با توجه به بودجه این وزارتخانه در سال ۹۷ یا ماجرای عدم همکاری خزانه با آموزش و پرورش باز هم ادامه خو اهد داشت؟ موفقیت طرح خرید خدمات آموزشی که معلمان آن ۶ ماه در انتظار دریافت حقوق ماندند و شب عید هم حقوقی به آنها داده نشد, با چه استدلالی قابل دفاع است؟</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px;"><b style="background-color: rgb(255, 204, 51);"><font size="4">منبع:اکوناپرس</font></b></p></div> text/html 2018-03-24T07:21:45+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی آغاز پرداخت حقوق معلمان و فرهنگیان http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/506 <div class="body col-xs-36" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 18px; font-family: Tahoma, Arial; margin-top: 10px; text-align: justify; overflow: hidden; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 711.875px; margin-bottom: 10px;"><div class="title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: normal; font-family: nassim-bold; text-align: center; margin-bottom: 2px;"><h1 class="title" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-size: 16px; font-weight: normal; line-height: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; padding: 0px;"><a href="http://roozplus.com/fa/news/75738/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 19px; line-height: normal;">آغاز پرداخت حقوق معلمان و فرهنگیان</a></h1></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family: tahoma, Arial; font-size: 11px;">معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش از آغاز پرداخت بخشی از حق‌الزحمه امتحانات و خرید خدمات از امروز خبر داد و گفت: تمام حقوق سرباز معلمان و بخشی از حق‌التدریس معلمان رسمی و اضافه کار اداری در حال پرداخت است.</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><br></div><div style="box-sizing: border-box;">به گزارش روزپلاس؛ علی الهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با فارس در خصوص پرداخت مطالبات فرهنگیان اظهار داشت: پس از پیگیری‌های انجام شده، تخصیص آموزش و پرورش را زودتر از سایر دستگاه‌ها در ساعت 16:30 روز 29 اسفند ماه دادند.</div><div style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="box-sizing: border-box;">وی ادامه داد: آن زمان ما از بانک مرکزی درخواست کردیم تا برای پرداخت مطالبات آموزش و پرورش همکاری ویژه داشته باشد و آنها هم به رغم آنکه ساعت کاری‌شان تا ساعت 17 بود اما شیفت ویژه برای آموزش و پرورش گذاشتند و تا ساعت 17:30، مبالغ به بانک‌های ملی استان‌ها واریز شد.</div><div style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="box-sizing: border-box;">الهیار ترکمن با بیان اینکه در برخی استان‌ها همان شب شیفت ویژه در بانک ملی ایجاد شد و پرداخت‌هایی به فرهنگیان انجام شد، گفت: در برخی استان‌های دیگر نیز پرداخت‌ها به روز دوم فروردین موکول شد و این پرداخت‌ها از دیروز آغاز شد.</div><div style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="box-sizing: border-box;">وی در خصوص میزان مطالبات پرداخت شده، اظهار داشت: تمام تخصیصی که در خزانه داشتیم را 29 اسفند ماه دریافت کردیم و بنا را بر 5 آیتم اصلی گذاشتیم که شامل حق‌التدریس شاغلین، اضافه کار اداری، خرید خدمات آموزشی، حق‌الزحمه امتحانات و حقوق سرباز معلمان است.</div><div style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="box-sizing: border-box;">معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تمام حقوق سربازمعلمان اعتبارش پیش‌بینی شد و در حال پرداخت است، افزود: حق‌التدریس شاغلین را برای 6 ماه تعریف کردیم که 3 ماه از ابتدای سال 96 و 3 ماه دیگر نیز از شروع سال تحصیلی است.</div><div style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="box-sizing: border-box;">وی ادامه داد: بعضی استان‌ها پرداخت بخشی از حق‌التدریس شاغلین را از محل اعتبارات استانی خودشان پرداخت کرده بودند که ما برای آن استان‌هایی که پرداخت کرده بودند، مابه‌التفاوت پرداخت نشده را حساب کرده و واریز کردیم و برای استان‌های دیگر 6 ماه را پرداخت کردیم.</div><div style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="box-sizing: border-box;">الهیار ترکمن اضافه کرد: در خصوص اضافه‌کار اداری نیز همین حالت بود یعنی یک سری از استان‌ها از درآمد استانی خودشان پرداخت کرده بودند و یک سری از استان‌ها پرداختی نداشتند.</div><div style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="box-sizing: border-box;">وی افزود: پول‌ برای 8 ماه پرداخت اضافه کار رسید که به استان‌ها متناسب با پرداخت‌های‌شان، پول واریز کردیم تا سقف 8 ماه برای تمام استان‌ها رعایت شود.&nbsp;</div><div style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="box-sizing: border-box;">معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش گفت: پرداخت حق‌الزحمه امتحانات سال 95 را از امروز استان‌ها آغاز کردند و بررسی می‌شود که هر فرهنگی چقدر را گرفته و چقدر را نگرفته است و بر اساس آن، واریزها انجام می‌شود.</div><div style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="box-sizing: border-box;">وی با بیان اینکه در خرداد ماه امسال آموزش و پرورش پول حق‌الزحمه امتحانات را برای طبقه تشویقی داد که حرکت اشتباهی بود، افزود: این موضوع بحرانی را در آموزش و پرورش ایجاد کرد و پولی که بعداً تأمین شد تنها بخشی از حق‌الزحمه امتحانات را پوشش داد.</div><div style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="box-sizing: border-box;">الهیار ترکمن توضیح داد: سازمان برنامه و بودجه 97 میلیارد تومان را خرداد ماه امسال برای پرداخت حق‌الزحمه امتحانات تأمین و به آموزش و پرورش ابلاغ کرد اما این وزارتخانه آن زمان، این پول را جای دیگر هزینه کرد.</div><div style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="box-sizing: border-box;">وی اظهار داشت: بخشی از اعتبار خرید خدمات آموزشی هم از امروز پرداخت می‌شود.</div></div> text/html 2018-03-20T18:26:37+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی روحانی در پیام نوروزی 97: دولت متعهد به اشتغال، نشاط، آزادی و ادامه دسترسی جوانان به اطلاعات است http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/504 <h1 id="Content_title" itemprop="name" class="titr fontsize15em margin-bottom10 Content_title" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 5px 0px; font-family: IRANSans, Tahoma; line-height: 1.3; color: rgb(34, 34, 34);"><font size="4">روحانی در پیام نوروزی 97:&nbsp;</font></h1><h1 id="Content_title" itemprop="name" class="titr fontsize15em margin-bottom10 Content_title" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 5px 0px; font-family: IRANSans, Tahoma; line-height: 1.3; color: rgb(34, 34, 34);"><font size="4">دولت متعهد به اشتغال، نشاط، آزادی و ادامه دسترسی جوانان به اطلاعات است</font></h1><h3 id="Content_UnderTitle" itemprop="headline" class="UnderTitle" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 15px 0px 5px; font-family: IRANSans, Tahoma; line-height: 1.3; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 1.1em;">به آنچه به جوانان و زنان از آغاز دولت دوازدهم قول دادم، عمل می‌کنیم</h3><p id="Content_lid" class="lid" style="box-sizing: border-box; padding: 0px 0px 0px 5px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; line-height: 1.4; font-size: 1.1em; color: rgb(34, 34, 34); font-family: IRANSans, Tahoma;">تهران (پانا) - رئیس‌جمهوری کشورمان در پیام نوروزی خود ضمن تاکید بر ادامه مبارزه دولت دوازدهم با فقر، سال 1397 را سال تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی و سال اشتغال و رونق دانست.</p><p class="" itemprop="articleBody" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; font-size: 1.1em; text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34); font-family: IRANSans, Tahoma;"></p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; font-size: 1.1em; text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34); font-family: IRANSans, Tahoma;">به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حسن روحانی در جمع مردم زلزله‌زده کرمانشاه و خطاب به ملت ایران اظهارکرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند سال نو ، سال تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی و سال اشتغال و رونق خواهد بود.</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; font-size: 1.1em; text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34); font-family: IRANSans, Tahoma;">پیام نوروزی رئیس جمهوری به این شرح است:</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; font-size: 1.1em; text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34); font-family: IRANSans, Tahoma;">«بسم الله الرحمن الرحیم</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; font-size: 1.1em; text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34); font-family: IRANSans, Tahoma;">الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; font-size: 1.1em; text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34); font-family: IRANSans, Tahoma;">السلام علیک یا مولا یا امیرالمؤمنین</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; font-size: 1.1em; text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34); font-family: IRANSans, Tahoma;">شادباش عرض می‌کنم خدمت ملت بزرگ ایران در جای جای این کشور و همه ایرانیان در سراسر گیتی و همچنین به اقوام و همسایگانی که نوروز را پاس می‌دارند.</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; font-size: 1.1em; text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34); font-family: IRANSans, Tahoma;">همراه شدن نوروز و شکوفایی طبیعت با ماه پربرکت رجب، ایام میلاد ائمه هدی بویژه امیرالمؤمنین(ع) و بعثت پیامبر اسلام(ص) و ایام عبادت و اعتکاف که شکوفایی معنوی است، به فال نیک می‌گیرم.</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; font-size: 1.1em; text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34); font-family: IRANSans, Tahoma;">خدمت همه خانواده‌های شهدا، جانبازان عزیز، آزادگان تبریک ویژه دارم و همچنین سلام و تهیت و درود به محضر ولی عصر امام زمان(عج).</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; font-size: 1.1em; text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34); font-family: IRANSans, Tahoma;">باید در اینجا یاد کنیم از آنهایی که در این لحظه به جای سفره نوروزی، سفره خدمت به ملت را انتخاب کرده‌اند و برگزیده‌اند.</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; font-size: 1.1em; text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34); font-family: IRANSans, Tahoma;">پزشکان، پرستاران، خلبانان، رانندگان، مرزداران، پلیس و همه آنهایی که در سراسر ایران در کنار سکوها، چاه‌های نفت، تلمبه‌خانه‌ها، اتاق‌های کنترل در کنار آمبولانس‌ها، ماشین‌های آتش نشانی، در راه‌های کشور، خدمت را برای خود به عنوان وظیفه بزرگ برگزیده‌اند.</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; font-size: 1.1em; text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34); font-family: IRANSans, Tahoma;">ملت ما خود را شریک در اندوه و غم عزیزانی می‌داند که در سال گذشته در اثر سیل، زلزله یا حوادثی چون حوادث هوایی یا دریایی به سوگ عزیزانشان نشستند. همه ملت ایران را در غم خود سهیم و شریک بدانند و خداوند بزرگ را به عنوان ولی خود در کنار خود ببینند و صبر و مقاومت و راه زندگی توأم با معنویت را ادامه دهند.</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; font-size: 1.1em; text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34); font-family: IRANSans, Tahoma;">سال گذشته، سال پیروزی و موفقیت ملت ایران بود، در صحنه انتخابات آن پیروزی شکوهمند، آن حضور تکان‌دهنده، آن رقابت بی‌نظیر، آن حضور توأم با امنیت در حالی که بدخواهان چیز دیگری را می‌خواستند؛ نزاع و دودستگی و پیروزی گروهی را بر گروهی می‌خواستند.</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; font-size: 1.1em; text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34); font-family: IRANSans, Tahoma;">اما انتخابات یک پیروز بیشتر نداشت و آن ملت بزرگ ایران بود. ملت بزرگ ایران موفقیت دیگری را به رخ جهانیان کشید؛ آن زمانی که حوادث غم‌بار در کشور پیش آمد.در کرمانشاه وکرمان، در دنا و در دریا، مردم اعلام کردند که حادثه‌دیدگان تنها نیستند. این همدلی و همنوایی به عنوان یک موفقیت اجتماعی و اخلاقی و انسانی برای ملت بزرگ ایران ثبت شد.</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; font-size: 1.1em; text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34); font-family: IRANSans, Tahoma;">مردم ما وقتی دیدند در خیابان اغتشاشاتی وجود دارد و ممکن است امنیت جامعه‌شان به خطر بیفتد به صحنه آمدند و با صدای رسا اعلام کردند که انتقاد و اعتراض حق مردم است اما ملت فهیم ایران، بی‌قانونی و خشونت را تحمل نخواهد کرد.</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; font-size: 1.1em; text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34); font-family: IRANSans, Tahoma;">دشمنان ما در دنیا به فکر آن بودند که از آن بهانه برای شکستن ملت ایران استفاده کنند اما اتحاد ملت ایران همه دشمنان را به اعجاب وا داشت و به عظمت این ملت اعتراف کردند.</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; font-size: 1.1em; text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34); font-family: IRANSans, Tahoma;">ملت ما که همیشه آفریننده صلح و آرامش در منطقه و جهان بوده‌اند در سال گذشته با تلاش پیگیر خود و سربازان مخلص و دیپلمات‌های پرتلاش خود توانستند در کنار ملت عراق، سوریه و لبنان ثبات و امنیت بیشتری را برای منطقه به همراه بیاورند.</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; font-size: 1.1em; text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34); font-family: IRANSans, Tahoma;">در سال گذشته همه کشور، شور، شعف، کار و تلاش بود و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اعلام کردند، سال نو، سال تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی و سال اشتغال و رونق است. در سال گذشته ملت ما قدم‌های خوبی برداشت و کارآفرینان، کارگران، مهندسین و کشاورزان گرچه با عارضه کم‌آبی مواجه بودیم، اما کشاورزان ما، سرافرازی ما و ملت بزرگ را آفریدند و باز هم در گندم ما را خودکفا کردند و به حول و قوه الهی در سال نو هم ما را خودکفا خواهند کرد. در بسیاری از زمینه‌ها رکوردی را برای تحول در زراعت و کشاورزی و در خوداتکایی به وجود آوردند و این راه را ملت ما ادامه خواهد داد.</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; font-size: 1.1em; text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34); font-family: IRANSans, Tahoma;">مهندسین و کارگران ما، آنهایی که در راه‌آهن تلاش می‌کردند و می‌کنند، استان‌های مختلف را به راه‌آهن سراسری متصل کردند. استان همدان و کرمانشاه به راه‌آهن سراسری وصل شد و در سال آینده نیز سه استان دیگر به راه‌آهن سراسری وصل خواهد شد. همه جوانان، فرهیختگان، ورزشکاران و هنرمندان برای‌ کشور موفقیت آفریدند.</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; font-size: 1.1em; text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34); font-family: IRANSans, Tahoma;">دو هدف بلند را در کنار ملت‌مان در سال گذشته دنبال کردیم و در سال نو به کمک شما ملت بزرگ ادامه خواهیم داد. موضوع اول ایجاد اشتغال و مبارزه با غول بیکاری بود. گر چه هنوز مشکلات فراوانی باقی مانده، گرچه هنوز جبران گذشته نیاز به زمان دارد، اما اشتغال سال گذشته ما در تاریخ کشور یا بی‌نظیر و یا کم‌نظیر بوده و در سال نو باید اشتغال بالاتری را بیافرینیم و این کار را به حول و قوه الهی با کمک شما مردم انجام خواهیم داد.</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; font-size: 1.1em; text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34); font-family: IRANSans, Tahoma;">سال تولید ملی در کنارش اشتغال و خودکفایی و نشاط هم در جامعه خواهد بود.</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; font-size: 1.1em; text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34); font-family: IRANSans, Tahoma;">موضوع دوم مبارزه با فقر بود. دولت دوازدهم مبارزه با فقر را ادامه خواهد داد. مستمری مددجویان و مستمری‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی در سال 96 بیش از سه برابر شد. این گام اول و مهم در زمینه مبارزه با فقر بود. برای تمام مشاغل، کارمندان و کارگران در حداقل حقوق اقدامی کردیم تا حقوق‌ها متعادل شود و این برنامه را ادامه خواهیم داد. گام بزرگ دیگری در سال جدید و تا پایان دولت دوازدهم برای مبارزه با فقر برخواهیم داشت.</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; font-size: 1.1em; text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34); font-family: IRANSans, Tahoma;">دو درخواست و خواهش از ملت بزرگ ایران دارم. خواهش اول در سال جدید از همه کارآفرینان، کارگران، سرمایه‌گذاران، ایرانیان داخل و خارج است. سال نو، سال سرمایه‌گذاری و تولید است. همه باید با همه توان به رونق تولید بپردازیم. قدرت ملی ما در کنار تولید ما خواهد بود و این کارآفرینان هستند که می‌توانند قدم‌های مهمی را در سال جدید بردارند.»</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; font-size: 1.1em; text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34); font-family: IRANSans, Tahoma;">خواهش دوم من از جوانان عزیز است؛ جوانانی که کشور و آینده آن ، تعلق به آنها دارد و باید راه سربلندی کشور را ادامه دهند. آنچه برای همه ما مهم است، عزت اسلام، سربلندی ایران، آسایش و رفاه ملت ایران است. برای این سه هدف بلند همه ما باید تلاش کنیم و امید ما به جوانان عزیز است.</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; font-size: 1.1em; text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34); font-family: IRANSans, Tahoma;">به آنچه که به جوانان و زنان از آغاز دولت دوازدهم وعده کردم و قول دادم و دولت ما متعهد شده است، عمل کرده و آن را ادامه خواهیم داد. می‌دانیم نسل جوان ما خواست بالاتری دارد. می‌دانیم با دنیای دیگری می‌خواهد شرایط جدیدی را برای کشور ببیند. نشاط بیشتر را می‌خواهد. دولت متعهد به اشتغال جوانان، نشاط جوانان، آزادی جوانان و ادامه دسترسی آنان به اطلاعات است. اطلاعات آزاد به معنای به روز بودن مردم نسبت به تحولات جهانی، به معنای اتصال دانشجویان و دانش‌پژوهان ما با علم جدید دنیا و به معنای اتصال و ارتباط نزدیک‌تر با مردم و اشتغال نو در این فضاست.</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; font-size: 1.1em; text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34); font-family: IRANSans, Tahoma;">البته ما فضای مجازی امن، آسان و ارزان، توأم با اخلاق و معنویت می‌خواهیم. در سایه این فضاست که مبارزه با فساد و شفافیت را ادامه می‌دهیم و مردم ما شاهد شفافیت بیشتر در سال جدید خواهند بود.</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; font-size: 1.1em; text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34); font-family: IRANSans, Tahoma;">خدایا باران پربرکت و رحمت خود را بر ملت ما نازل گردان. خدایا در این ساعات زیبای آغاز سال از تو می‌خواهیم باران فتوت، باران اخلاق، باران تحمل، باران وحدت و انسجام و باران تلاش برای توسعه و پیشرفت کشور بر ما نازل بفرمایی.</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; font-size: 1.1em; text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34); font-family: IRANSans, Tahoma;">خادمین مردم، رهبر معظم انقلاب، دولت و نظام را برای تلاش بیشتر، برای به اهتزاز در آوردن پرچم پیشرفت، آرامش، آسایش و رفاه در این کشور، بیش از پیش موفق بگردان.</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; font-size: 1.1em; text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34); font-family: IRANSans, Tahoma;">أَعْطِنِی بِمَسْأَلَتِی إِیَّاکَ جَمِیعَ خَیْرِ الدُّنْیا وَ جَمِیعَ خَیْرِ الاخِرَةِ ، وَ اصْرِفْ عَنِّی بِمَسْأَلَتِی إِیَّاکَ جَمِیعَ شَرِّ الدُّنْیا وَ شَرِّ الاخِرَه.</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; font-size: 1.1em; text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34); font-family: IRANSans, Tahoma;">والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.</p> text/html 2018-03-20T17:23:30+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی پیام نوروزی مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۷ http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/503 <h3 style="margin: 5px 9px 10px 0px; padding: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 2em; font-family: DroidNaskh; text-align: right;"><font size="5">پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۷</font></h3><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 0.97em; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify; line-height: 27px;"><a href="http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=39251" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 11.64px; background: transparent; border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration-line: none; cursor: pointer;"><img align="left" src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/39251/smpl.jpg" alt="" width="220" height="165" style="margin: 3px 5px 5px 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent; border: 1px solid rgb(102, 102, 102);"></a></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 0.97em; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify; line-height: 27px;">حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۳۹۷، سال جدید را سال&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">«حمایت از کالای ایرانی»</strong></span>&nbsp;نام‌گذاری کردند.<br>متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به شرح زیر است:<br><br>بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم<br>یا مقلّب القلوب و الابصار، یا مدبّر اللّیل و النّهار، یا محوّل الحول و الاحوال، حوّل حالنا الی احسن الحال. اللّهُمَّ اهدِنا هُدَی المُهتَدین وَارزُقنَا اجتِهادَ المُجتَهِدین.(۱)<br><br>&nbsp;تبریک عرض میکنم به همه‌ی هم‌میهنان عزیز در هر نقطه‌ی کشور و هر نقطه‌ی جهان، و همین‌طور به همه‌ی ملّتهایی که نوروز را گرامی میدارند. بخصوص تبریک عرض میکنم به خانواده‌ی معزّز شهیدان و جانبازان عزیز و خانواده‌هایشان، و بخصوص تبریک میگویم به جوانان و نوجوانان کشور که امیدآفرینند و پیشرانِ حرکت ملّی کشورند. امیدوارم نوروزی شاد و شیرین داشته باشند و سالی پُرخیر و برکت. امسال فصل بهارِ طبیعت با فصل بهار معنویّت هم‌زمان است؛ یعنی فروردین و اردیبهشت و خرداد، با رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان. امیدواریم که ان‌شاءالله رشد طبیعی و رشد معنوی، هر دو را امسال برای کشورمان و ملّتمان داشته باشیم. این امید در دل جوانه میزند که ان‌شاءالله رویشهای معنوی در کنار رویشهای مادّی، ذخیره‌ای برای این ملّت و این کشور و آینده باشد. سلام عرض میکنیم به محضر حضرت بقیّةالله (ارواحنا فداه) و یاد میکنیم و درود میفرستیم به روح مطهّر امام بزرگوارمان.<br><br>&nbsp;یک جمله در باب سال ۹۶ و یک جمله هم در باب سال ۹۷ عرض میکنیم: سال ۹۶ مثل همه‌ی سالها مجموعه‌ای بود از فرازونشیب‌ها و شیرینی‌ها و تلخی‌ها، مثل همه‌ی دورانهای زندگی؛ شیرینیِ سال ۹۶ بُروز عظمت و اقتدار ملّت و حضور ملّی بود از اوّل سال تا آخر سال. اوایل سال، حضور بسیار عظیم و خیره‌کننده‌ی مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها بود؛ بیش از چهل میلیون از جمعیّت کشور در انتخابات شرکت کردند و این حضورِ بسیار پُرمعنا و خوبی بود. بعد هم در راه‌پیمایی روز قدس در ماه مبارک رمضان و در پایان سال هم، راه‌پیمایی نهم دی و برتر از همه راه‌پیماییِ تماشایی بیست‌ودوّم بهمنِ امسال. البتّه در نهم دی بر اثر اغتشاشهایی که به وجود آمد -و من اشاره میکنم- مردم چند روز پی‌درپی در شهرهای مختلف کشور راه‌پیمایی‌های خودجوش داشتند که همه‌ی اینها نشان‌دهنده‌ی حضور ملّت بزرگ ایران و ملّت بصیر و چالاک و آماده‌به‌کار ایران در همه‌ی میدانهایی که حضور او لازم است بود.<br><br>&nbsp;یک نقطه‌ی مهم و شیرینِ دیگر در سال گذشته این بود که جمهوری اسلامی توانست تهدیدهای منطقه‌ای -که هدف آن تهدیدها، لااقل یکی از اهداف آن تهدیدها ضربه‌‌ی به جمهوری اسلامی بود- را تبدیل کند به فرصت. نه‌فقط تهدیدها آسیبی به کشور نرساند بلکه تبدیل شد به فرصت؛ و کسانی که آگاه از مسائل بین‌المللی هستند، این معنا را بدرستی درک میکنند.<br><br>&nbsp;یک نقطه‌ی مثبت دیگر تلاشهایی بود که در جهت زنده کردن و به کار بستن شعار سال -یعنی&nbsp;<a href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=14297" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 11.64px; background: transparent; border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration-line: none; cursor: pointer;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 255);">تولید ملّی و اشتغال در ذیل عنوان اقتصاد مقاومتی</span></a>- انجام گرفت. کارهای خوبی برای مسئله‌ی اشتغال و تولید ملّی شد، البتّه کارهای زیاد دیگری باقی مانده است که باید بشود. و این شعار تا حدودی عملی شد در کشور، لکن به‌طور کامل بایستی کار ادامه پیدا کند تا ان‌شاءالله این شعار عملی بشود.<br><br>&nbsp;تلخی‌هایی هم در سال ۹۶ داشتیم؛ حوادث زلزله، سیل، هواپیما، کشتی، که برخی از عزیزان ما جان باختند در این حوادث و حوادث تلخی بود برای ما. علاوه بر اینها خشکسالی در برخی از مناطق کشور بود که همچنان ادامه دارد و امیدواریم فضل الهی در بهار آن را جبران کند. و برخی از مشکلات معیشتیِ قشرها از گذشته همچنان ادامه پیدا کرد که بایستی تلاش بشود و همه تلاش کنند و من یک اشاره‌ای خواهم کرد که ان‌شاءالله این مشکلات برطرف بشود. البتّه در ماه‌های آخر سال، [که] طبق برنامه‌ریزی دشمنانِ ملّت ایران اغتشاشهایی هم در کشور صورت گرفت؛ ملّت ایران خودش وارد میدان شد و حتّی آن کسانی که میخواستند اغتشاشها را به نام آنها تمام کنند، خودشان وارد میدان شدند و در مقابل اغتشاشگران ایستادند؛ و البتّه حادثه‌ای بود، پیش آمد و عظمت ملّت ایران روشن شد.<br><br>&nbsp;درباره‌ی سال ۹۷ -سالی که از این لحظه آغاز میشود- آنچه مهم است، این است که همه باید سخت کار کنند. بنده در شعارهای سالها معمولاً مخاطب را مسئولین قرار میدادم؛ امسال مخاطب، همه‌ی آحاد ملّت و از جمله مسئولین خواهند بود. مقدّمتاً عرض کنم، مسئله‌ی اقتصاد و فرهنگ و مسائل گوناگون همه مطرح است لکن مسئله‌ی اصلی ما امسال هم مسئله‌ی اقتصاد و معیشت مردمی است. همه باید تلاش کنند، همه باید کار کنند و محور هم عبارت است از تولید ملّی؛ یعنی اگر چنانچه تولید ملّی را -با شرحی که ان‌شاءالله در سخنرانی عرض خواهم کرد- همه تعقیب کنند و دنبال‌گیری کنند، بسیاری از مشکلات اقتصادی، مشکلات معیشتیِ مردم -هم مسئله‌ی اشتغال، هم مسئله‌ی سرمایه‌گذاری و بقیّه‌ی چیزها- حل خواهد شد. آسیبهای اجتماعی به میزان زیادی کاهش پیدا خواهد کرد؛ یعنی محور،&nbsp;<a href="http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1252" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 11.64px; background: transparent; border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration-line: none; cursor: pointer;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.64px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 205);">تولید ملّی</span></a>&nbsp;است. بنابراین اگر تولید ملّی شتاب بگیرد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. من این را محور قرار دادم برای شعار امسال؛ شعار امسال&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">«حمایت از&nbsp;<a href="http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1415" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; background: transparent; border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration-line: none; cursor: pointer;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(0, 0, 255);">کالای ایرانی</span></a>»</strong></span>&nbsp;است؛ سال «حمایت از کالای ایرانی». این فقط مربوط به مسئولین نیست؛ آحاد ملّت همه میتوانند در این زمینه کمک بکنند و به معنای واقعی کلمه وارد میدان بشوند. البتّه این حمایت از پنج شش جهت، ابعاد مختلفی دارد که این ابعاد را من ان‌شاءالله در سخنرانی باز خواهم کرد و تشریح خواهم کرد و آنچه را که قشرهای مختلف مردم و مسئولینِ گوناگون کشور میتوانند انجام بدهند، ان‌شاءالله مطرح خواهم کرد.<br><br>&nbsp;امیدوارم ان‌شاءالله خدای متعال کمک کند، هم به مسئولین، هم به مردم که بتوانند وظایف خودشان را به بهترین وجهی انجام بدهند و امسال این شعار را -که شعار «حمایت از کالای ایرانی» است- به معنای واقعی کلمه به تحقّق برسانند.<br><br>والسّلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته<br></div> text/html 2018-03-20T16:40:00+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی تخصیص اعتبار برای پرداخت معوقات فرهنگیان انجام شد http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/505 <div class="titre1" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px; border: 0px solid rgb(202, 0, 1); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px; width: 606px; background-color: rgb(248, 248, 248); text-align: right;"><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; list-style: none; outline: 0px;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px; list-style: none; width: 604px; float: right;"><h1 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: nassim-bold; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px;"><a href="https://www.dustaan.com/%d8%aa%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%b5-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d9%88%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af/" title="تخصیص اعتبار برای پرداخت معوقات فرهنگیان انجام شد" target="_blank" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; text-decoration-line: none; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; background: transparent; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">تخصیص اعتبار برای پرداخت معوقات فرهنگیان انجام شد<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px 4px 0px 5px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px; width: 70px; height: 70px; float: left;"><img width="64" height="64" src="http://www.dustaan.com/files/uploads/2018/03/www.dustaan.com-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-1521642082-64x64.jpg" class="attachment-box size-box wp-post-image" alt="www.dustaan.com تخصیص اعتبار برای پرداخت معوقات فرهنگیان انجام شد" srcset="http://www.dustaan.com/files/uploads/2018/03/www.dustaan.com-مجله-اینترنتی-فال-روزانه-حافظ-1521642082-64x64.jpg 64w, http://www.dustaan.com/files/uploads/2018/03/www.dustaan.com-مجله-اینترنتی-فال-روزانه-حافظ-1521642082-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 64px) 100vw, 64px" title="تخصیص اعتبار برای پرداخت معوقات فرهنگیان انجام شد" style="box-sizing: border-box; margin: 2px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px; width: 64px; height: 64px;"></span></a></h1></li></ul></div><div class="single_txt" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 4px 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 27px; font-family: Tahoma; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px; width: 595px; float: right; color: rgb(17, 39, 33); text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px;"><a href="http://www.dustaan.com/tag/%D9%81%D8%A7%D9%84" title="" target="_blank" class="auto-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; text-decoration-line: none; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; background: transparent; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"></a><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px;">معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از تخصیص اعتبار برای پرداخت معوقات فرهنگیان&nbsp;<a href="http://www.dustaan.com/" title="خبر" target="_blank" class="auto-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; text-decoration-line: none; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; background: transparent; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">خبر</a>&nbsp;داد.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px;">علی الهیار ترکمن معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی درباره وضعیت پرداخت معوقات فرهنگیان عنوان کرد: بعد از رایزنی با خزانه امروز عصر تخصیص ۱۰۹.۱ درصد خزانه به آموزش و پرورش انجام شد و دولت همراهی بسیار خوبی با ما داشت.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px;">وی ادامه داد: با توجه به این تخصیص، ۶۳۰ میلیارد تومان به حساب آموزش و پرورش واریز شد که فعلاً این مبلغ امشب برای سه قلم از معوقات به حساب استانی بانک‌ها وارد می‌شود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px;">معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش افزود: این موارد شامل پرداخت حقوق سرباز معلمان به طور کامل تا اسفندماه، ۹ ماه اضافه کاری اداری و ۹ ماه حق التدریس است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px;">الهیار ترکمن تصریح کرد: برای پرداخت معوقات خرید خدمات آموزشی و حق الزحمه امتحانات کار‌های اداری انجام شده است و از ساعت ۲۴ روز دوم فروردین ۹۷ به حساب بانکی پرداخت می‌شود و بانک‌ها باید این مبلغ را به حساب مشمولان واریز کنند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px;"><a href="https://www.dustaan.com/?attachment_id=216787" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; text-decoration-line: none; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; background: transparent; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><img class="aligncenter size-full wp-image-216787" src="http://www.dustaan.com/files/uploads/2018/03/www.dustaan.com-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-1521642082.jpg" width="450" height="300" alt="www.dustaan.com تخصیص اعتبار برای پرداخت معوقات فرهنگیان انجام شد" srcset="http://www.dustaan.com/files/uploads/2018/03/www.dustaan.com-مجله-اینترنتی-فال-روزانه-حافظ-1521642082.jpg 450w, http://www.dustaan.com/files/uploads/2018/03/www.dustaan.com-مجله-اینترنتی-فال-روزانه-حافظ-1521642082-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" title="تخصیص اعتبار برای پرداخت معوقات فرهنگیان انجام شد" style="box-sizing: border-box; margin: 7px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px; display: block; clear: both; max-width: 580px; height: auto; float: none !important;"></a></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 3px 5px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: inherit; font-family: nassim-bold; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0);"><br></h3></div> text/html 2018-03-20T09:16:01+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی لحظه تحویل سال 1397 http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/501 <div><br></div><div><div class="wpb_text_column wpb_content_element " style="padding: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(119, 119, 119); font-family: &quot;b nazanin&quot;, roboto, helvetica, arial; font-size: 16px; margin-bottom: 0px !important;"><div class="wpb_wrapper" style="padding: 0px; margin: 0px;"><h1 style="padding: 0px; margin: 0px; clear: both; word-break: break-word; color: rgb(51, 51, 51); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 46px; line-height: 52px; text-align: center;">لحظه تحویل سال 1397</h1></div></div><div class="gap" style="padding: 0px; margin: 0px; clear: both; color: rgb(119, 119, 119); font-family: &quot;b nazanin&quot;, roboto, helvetica, arial; font-size: 16px; line-height: 30px; height: 30px;"></div><div class="wpb_text_column wpb_content_element " style="padding: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(119, 119, 119); font-family: &quot;b nazanin&quot;, roboto, helvetica, arial; font-size: 16px; margin-bottom: 0px !important;"><div class="wpb_wrapper" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;">بنا بر اعلام شورای مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران</p></div></div><div class="gap" style="padding: 0px; margin: 0px; clear: both; color: rgb(119, 119, 119); font-family: &quot;b nazanin&quot;, roboto, helvetica, arial; font-size: 16px; line-height: 30px; height: 30px;"></div><div class="wpb_text_column wpb_content_element vc_custom_1511859817843 " style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(119, 119, 119); font-family: &quot;b nazanin&quot;, roboto, helvetica, arial; font-size: 16px; padding: 15px !important; margin-bottom: 0px !important; background-color: rgb(234, 234, 234) !important; border-radius: 2px !important;"><div class="wpb_wrapper" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14pt; text-align: center;">لحظه تحویل سال 1397 هجری شمسی به ساعت رسمی جمهوری اسلامی ایران</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; font-size: 16pt; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-weight: 700;">ساعت 19 و 45 دقیقه و 28 ثانیه روز سه شنبه 29 اسفند هجری شمسی</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 14pt; text-align: center;">مطابق 2 رجب 1439 هجری قمری و 20 مارس 2018 میلادی</p></div></div><div class="gap" style="padding: 0px; margin: 0px; clear: both; color: rgb(119, 119, 119); font-family: &quot;b nazanin&quot;, roboto, helvetica, arial; font-size: 16px; line-height: 90px; height: 90px;"></div><div class="wpb_text_column wpb_content_element vc_custom_1505009076198 " style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(119, 119, 119); font-family: &quot;b nazanin&quot;, roboto, helvetica, arial; font-size: 16px; padding: 20px !important; margin-bottom: 0px !important; border-width: 2px !important; border-color: rgb(168, 168, 168) !important; border-style: solid !important;"><div class="wpb_wrapper" style="padding: 0px; margin: 0px;"><h3 style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; clear: both; word-break: break-word; color: rgb(51, 51, 51); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 26px; line-height: 34px; text-align: center;">رویداد نجومی قابل رویت در ایران در سال 1397 هجری شمسی</h3><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-weight: 700;">1- ماه گرفتگی کلی در تاریخ های جمعه و شنبه 5 و 6 مرداد</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px;">آغاز گرفتگی : ساعت 22 و 54 دقیقه</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px;">آغاز گرفتگی کلی: راس ساعت 24</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px;">پایان گرفتگی کلی: ساعت 1 و 43 دقیقه بامداد</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px;">پایان گرفتگی : ساعت 2 و 49 دقیقه بامداد</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-weight: 700;">2- ماه گرفتگی کلی در تاریخ دوشنبه 1 بهمن</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px;">آغاز گرفتگی : ساعت 7 و 4 دقیقه</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px;">آغاز گرفتگی کلی: ساعت 8 و 11 دقیقه</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px;">پایان گرفتگی: ساعت 10 و 21 دقیقه</p><p style="padding: 0px; margin: 0px;">( در مناطق شرقی ایران، قبل از آغاز گرفتگی، ماه غروب می کند. همچنین گرفتگی کلی در هیچ نقطه ای از ایران دیده نمی شود. این گرفتگی در مناطق غربی ایران به صورت جزئی دیده می شود.)</p></div></div><div class="gap" style="padding: 0px; margin: 0px; clear: both; color: rgb(119, 119, 119); font-family: &quot;b nazanin&quot;, roboto, helvetica, arial; font-size: 16px; line-height: 60px; height: 60px;"></div><div class="wpb_text_column wpb_content_element vc_custom_1505009337371 " style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(119, 119, 119); font-family: &quot;b nazanin&quot;, roboto, helvetica, arial; font-size: 16px; padding: 20px !important; margin-bottom: 0px !important; border-width: 2px !important; border-color: rgb(168, 168, 168) !important; border-style: solid !important;"><div class="wpb_wrapper" style="padding: 0px; margin: 0px;"><h3 style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; clear: both; word-break: break-word; color: rgb(51, 51, 51); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 26px; line-height: 34px; text-align: center;">اطلاعات تکمیلی رویدادهای نجومی سال 1397 هجری شمسی قابل درج در تقویم</h3><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-weight: 700;">خورشید گرفتگی ها:</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-weight: 700;">1- خورشید گرفتگی جزئی:</span>جمعه 22 تیر، غیر قابل رویت در ایران. این گرفتگی در بخش های کوچکی از جنوب استرالیا، نیوزلند و جنوبگان به صورت جزیی مشاهده است.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-weight: 700;">2- خورشید گرفتگی جزیی:</span>&nbsp;شنبه 20 مرداد، غیر قابل رویت در ایران. این گرفتگی در بخش کوچکی از شمال شرق کانادا، بخشی از شمال اروپا و بخش های میانی و شمالی آسیای شرقی به صورت جزیی قابل مشاهده است.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-weight: 700;">3- خورشید گرفتگی جزیی:</span>یک شنبه 16 دی، غیر قابل رویت در ایران. این گرفتگی در بخش هایی از شرق و شمال شرق آسیا، شمال اقیانوس آرام و بخش کوچکی از آلاسکا به صورت جزیی قابل مشاهده است.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-weight: 700;">ماه گرفتگی ها:</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-weight: 700;">1- ماه گرفتگی کلی:</span>&nbsp;جمعه 5 مرداد، قابل رویت در ایران، این گرفتگی در تمام پهنه دنیا ، به جز ایسلند و گرینلند، شمال غرب آمریکای جنوبی، تمام آمریکای مرکزی و شمالی، شمال و شمال شرق روسیه دیده می شود.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-weight: 700;">2- ماه گرفتگی کلی:</span>&nbsp;دوشنبه 1 بهمن، قابل رویت در ایران. این گرفتگی در تمام پهنه دنیا، به جز بخش هایی از آسیای غربی، شرق آفریقا، شرق و شمال شرق آسیا، اقیانوسیه و تقریباً تمام جنوبگان دیده می شود.</p><div><br></div></div></div></div> text/html 2018-03-20T07:20:00+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی تبریک عید نوروز سال 97 http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/502 <h1 itemprop="name" class="quote-carousel-title " style="box-sizing: border-box; font-size: 22px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Elham, sans-serif; line-height: 32px; margin-top: 13px !important;">تبریک عید نوروز سال 97</h1><p class="short-description" itemprop="about" style="box-sizing: border-box; margin: 14px 0px 10px; background-color: rgb(245, 245, 245); font-size: 13px; padding: 5px 8px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Elham, sans-serif;">عید نوروز به عنوان یکی از عید های باستانی ایران است که ریشه در فرهنگ ایرانیان دارد و بسیار برای ایرانیان مهم و ارزشمند است.در عید نوروز به هم تبریک گفته و به خانه های همدیگر می روند.اگر می خواهید زیباترین تبریکات امسال از طرف شما باشد،این مقاله را بخوانید.</p><a href="https://www.alodoctor.com/news/details/39264" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183); transition: border 0.3s ease 0s, background 0.3s ease 0s, color 0.3s ease 0s; background-color: transparent; font-family: Elham, sans-serif; font-size: 16px;"><img itemprop="image" src="https://www.alodoctor.com/Uploads/Picture/59b8977f-4e9c-4013-92ed-f3ef87201b2e.jpg" alt="تبریک عید نوروز سال 97" class="pull-left img-responsive postImg img-thumbnail margin10 img-article" data-toggle="tooltip" target="_blank" data-placement="bottom" title="" data-original-title="تبریک عید نوروز سال 97" style="box-sizing: border-box; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); vertical-align: middle; display: inline-block; height: auto; border-radius: 4px; line-height: 1.42857; padding: 4px; transition: all 0.2s ease-in-out; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.075) 0px 1px 2px; margin-right: 10px; max-width: 250px !important; float: left !important;"></a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Elham, sans-serif; font-size: 16px;"></span><article itemprop="description" id="article" class="richText all-text" style="box-sizing: border-box; margin-top: 10px; margin-right: 3px; margin-left: 1px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Elham, sans-serif; font-size: 14px !important; line-height: 26px !important;"><h2 style="box-sizing: border-box; color: inherit; font-family: inherit !important; font-weight: 500; line-height: 26px !important; margin: 10px 3px 10px 1px; font-size: 14px !important;"><a href="https://www.alodoctor.com/social/details/39264" target="_blank" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183); transition: border 0.3s ease 0s, background 0.3s ease 0s, color 0.3s ease 0s; background-color: transparent; margin-top: 10px; margin-right: 3px; margin-left: 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;">تبریک عید نوروز سال 97</a></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 10px 3px 10px 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;"><a href="https://www.alodoctor.com/social/details/39264" target="_blank" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183); transition: border 0.3s ease 0s, background 0.3s ease 0s, color 0.3s ease 0s; background-color: transparent; margin-top: 10px; margin-right: 3px; margin-left: 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;"><strong style="box-sizing: border-box; margin-top: 10px; margin-right: 3px; margin-left: 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;">عید نوروز</strong></a>&nbsp;به عنوان یکی از عید های باستانی ایران است که ریشه در فرهنگ ایرانیان دارد و بسیار برای ایرانیان مهم و ارزشمند است.در عید نوروز به هم تبریک گفته و به خانه های همدیگر می روند.اگر می خواهید<a href="https://www.alodoctor.com/social/details/39264" target="_blank" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183); transition: border 0.3s ease 0s, background 0.3s ease 0s, color 0.3s ease 0s; background-color: transparent; margin-top: 10px; margin-right: 3px; margin-left: 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;"><strong style="box-sizing: border-box; margin-top: 10px; margin-right: 3px; margin-left: 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;">زیباترین تبریکات امسال</strong></a>&nbsp;از طرف شما باشد،این مقاله را بخوانید..</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 10px 3px 10px 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;"></p><h2 style="box-sizing: border-box; color: inherit; font-family: inherit !important; font-weight: 500; line-height: 26px !important; margin: 10px 3px 10px 1px; font-size: 14px !important;"><a href="https://www.alodoctor.com/social/details/39264" target="_blank" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183); transition: border 0.3s ease 0s, background 0.3s ease 0s, color 0.3s ease 0s; background-color: transparent; margin-top: 10px; margin-right: 3px; margin-left: 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;">تبریک عید نوروز</a>:</h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 10px 3px 10px 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 10px 3px 10px 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 10px 3px 10px 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;">فرا رسیدن نوروز باستانی ، یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید جم<br style="box-sizing: border-box; margin-top: 10px; margin-right: 3px; margin-left: 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;">بر همه ایرانیان پاک پندار ، راست گفتار و نیک کردار خجسته باد . . .<br style="box-sizing: border-box; margin-top: 10px; margin-right: 3px; margin-left: 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;"><br style="box-sizing: border-box; margin-top: 10px; margin-right: 3px; margin-left: 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 10px 3px 10px 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 10px 3px 10px 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;"><a href="https://www.alodoctor.com/social/details/39264" target="_blank" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183); transition: border 0.3s ease 0s, background 0.3s ease 0s, color 0.3s ease 0s; background-color: transparent; margin-top: 10px; margin-right: 3px; margin-left: 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;">پیامک تبریک سال 97, اس ام اس تبریک عید</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 10px 3px 10px 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;"><a href="https://www.alodoctor.com/social/details/39264" target="_blank" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183); transition: border 0.3s ease 0s, background 0.3s ease 0s, color 0.3s ease 0s; background-color: transparent; margin-top: 10px; margin-right: 3px; margin-left: 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;">پیام تبریک سال نو،متن ادبی تبریک سال نو</a><br style="box-sizing: border-box; margin-top: 10px; margin-right: 3px; margin-left: 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;"><br style="box-sizing: border-box; margin-top: 10px; margin-right: 3px; margin-left: 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 10px 3px 10px 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 10px 3px 10px 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;">گشت گرداگرد مهر تابناک ، ایران زمین / روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین<br style="box-sizing: border-box; margin-top: 10px; margin-right: 3px; margin-left: 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;">ای تو یزدان ، ای تو گرداننده ی مهر و سپر / برترینش کن برایم این زمان و این زمین . . .<br style="box-sizing: border-box; margin-top: 10px; margin-right: 3px; margin-left: 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;">عید نوروز بر شما مبارک<br style="box-sizing: border-box; margin-top: 10px; margin-right: 3px; margin-left: 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;"><br style="box-sizing: border-box; margin-top: 10px; margin-right: 3px; margin-left: 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;">&nbsp;<br style="box-sizing: border-box; margin-top: 10px; margin-right: 3px; margin-left: 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 10px 3px 10px 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 10px 3px 10px 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;"><a href="https://www.alodoctor.com/social/details/39264" target="_blank" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183); transition: border 0.3s ease 0s, background 0.3s ease 0s, color 0.3s ease 0s; background-color: transparent; margin-top: 10px; margin-right: 3px; margin-left: 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;">پیام تبریک سال نو</a><br style="box-sizing: border-box; margin-top: 10px; margin-right: 3px; margin-left: 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;"><br style="box-sizing: border-box; margin-top: 10px; margin-right: 3px; margin-left: 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;"><a href="https://www.alodoctor.com/social/details/39264" target="_blank" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183); transition: border 0.3s ease 0s, background 0.3s ease 0s, color 0.3s ease 0s; background-color: transparent; margin-top: 10px; margin-right: 3px; margin-left: 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;">پیام تبریک سال نو،متن ادبی تبریک سال نو</a><br style="box-sizing: border-box; margin-top: 10px; margin-right: 3px; margin-left: 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;"><br style="box-sizing: border-box; margin-top: 10px; margin-right: 3px; margin-left: 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 10px 3px 10px 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 10px 3px 10px 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;">بوی جان می آید اینک از نفس های بهار<br style="box-sizing: border-box; margin-top: 10px; margin-right: 3px; margin-left: 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;">دستهای پر گل اند این شاخه ها ، بهر نثار<br style="box-sizing: border-box; margin-top: 10px; margin-right: 3px; margin-left: 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;">با پیام دلکش ” نوروزتان پیروز باد ”<br style="box-sizing: border-box; margin-top: 10px; margin-right: 3px; margin-left: 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;">با سرود تازه ” هر روزتان نوروز باد ”<br style="box-sizing: border-box; margin-top: 10px; margin-right: 3px; margin-left: 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;">شهر سرشار است از لبخند ، از گل ، از امید<br style="box-sizing: border-box; margin-top: 10px; margin-right: 3px; margin-left: 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;">تا جهان باقی است این آئین جهان افروز باد . . .<br style="box-sizing: border-box; margin-top: 10px; margin-right: 3px; margin-left: 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;"><br style="box-sizing: border-box; margin-top: 10px; margin-right: 3px; margin-left: 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 10px 3px 10px 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 10px 3px 10px 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;"><a href="https://www.alodoctor.com/social/details/39264" target="_blank" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183); transition: border 0.3s ease 0s, background 0.3s ease 0s, color 0.3s ease 0s; background-color: transparent; margin-top: 10px; margin-right: 3px; margin-left: 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;">اس ام اس تبریک عید</a><br style="box-sizing: border-box; margin-top: 10px; margin-right: 3px; margin-left: 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;"><br style="box-sizing: border-box; margin-top: 10px; margin-right: 3px; margin-left: 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;"><a href="https://www.alodoctor.com/social/details/39264" target="_blank" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183); transition: border 0.3s ease 0s, background 0.3s ease 0s, color 0.3s ease 0s; background-color: transparent; margin-top: 10px; margin-right: 3px; margin-left: 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;">پیام تبریک سال نو،متن ادبی تبریک سال نو</a><br style="box-sizing: border-box; margin-top: 10px; margin-right: 3px; margin-left: 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;"><br style="box-sizing: border-box; margin-top: 10px; margin-right: 3px; margin-left: 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 10px 3px 10px 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 10px 3px 10px 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;">پیام نوروز این است<br style="box-sizing: border-box; margin-top: 10px; margin-right: 3px; margin-left: 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;">دوست داشته باشید و زندگی کنید ، زمان همیشه از آن شما نیست . . .<br style="box-sizing: border-box; margin-top: 10px; margin-right: 3px; margin-left: 1px; font-family: inherit !important; line-height: 26px !important;"></p></article> text/html 2018-03-14T21:57:08+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی الگوی تدریس چیست؟ http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/135 <span style="FONT-FAMILY: '2 Titr'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang="FA"> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: '2 Titr'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00">الگوی تدریس چیست؟</font></span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"> </font><br><br></span><span style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA">الگو، معمولاً به نمونه کوچکی از یک شیء یا به مجموعه ای از اشیای بیشمار گفته می شود که ویژگیهای مهم و اصلی آن شیء بزرگ یا اشیاء را داشته باشد. الگوی تدریس، چهارچوب ویژه ای است که عناصر مهم تدریس در درون آن قابل مطالعه است. انتخاب یک الگوی تدریس، بستگی به نوع آگاهی معلم از فلسفه و نگرشهای تعلیم و تربیت خواهد داشت.<br>تدریس یک فرآیند است و فعالیتی است که در داخل یک الگو صورت می پذیرد، الگوهای تدریس متعددی توسط صاحبنظران معرفی شده اند که به مهمترین آنها اشاره خواهیم کرد.</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA"> <br><br></span><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><b><span style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: black; FONT-SIZE: 15pt" lang="FA">الگوی عمومی تدریس (</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 15pt" dir="ltr">general</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: black; FONT-SIZE: 15pt"> </span></b><b><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 15pt" dir="ltr">teaching model</span></b></font><b><span style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: black; FONT-SIZE: 15pt" lang="FA"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00">) </font><br></span></b><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA"><br></span><span style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA">این الگو، توسط "رابرت گلیزر" در سال 1961 مطرح شد که در 1971 توسط "راجرز" و "رابینسون" بسط داده شد.<br>در این الگو، فرآیند تدریس به پنج مرحله تقسیم می شود: <br>1) تعیین هدفهای تدریس و هدفهای رفتاری: معلم باید هدفهای تدریس خود را به صورتی عینی و قابل اندازه گیری تعریف و مشخص کند. <br>2) تعیین رفتار ورودی و ارزشیابی تشخیصی: اصطلاح رفتار ورودی در اینجا منعکس کننده کلیه یادگیریهای گذشته فراگیران، تواناییهای عقلی، وضع انگیزشی و برخی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر در یادگیری و میزان رشد آنان است. <br>3) تعیین شیوه ها و وسایل تدریس: در این مرحله معلم با آگاهی از شرایط و موقعیت آموزشی یکی از روشها مانند روش سخنرانی، آزمایشی، آموزش انفرادی و ... را انتخاب کند و وسایل تدریسی را نیز با توجه به مفاهیم و شرایط و ویژگیهای فراگیران را برگزیند. <br>4) سازماندهی شرایط و موقعیت آموزشی: معلم باید قادر باشد که با ابتکار و خلاقیت، حداکثر استفاده از امکانات موجود، در امر تدریس و تحقق اهداف آموزشی را ببرد. <br>5) ارزشیابی و سنجش عملکرد: معلم در این مرحله علاوه بر ارزشیابی های معمولی می تواند عملکرد شاگردان را در موقعیتهای متعدد، مانند انجام دادن پروژه، شرکت در فعالیتهای آموزشی و ... را ارزیابی کند و در صورت عدم موفقیت با توجه به نتایج ارزشیابی به ترمیم و اصلاح مراحل قبلی الگو اقدام کند.</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA"> <br><b><br></b></span><b><span style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: black; FONT-SIZE: 15pt" lang="FA"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00">تعریف روش های تدریس </font><br></span></b><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA"><br></span><span style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA">از مراحل مهم طراحی آموزشی، انتخاب روش تدریس است. معلم بعد از انتخاب محتوی و قبل از تعیین وسیله، باید خط مشی و روش مناسب تدریس خود را انتخاب کند. به مجموعه تدابیر منظمی که برای رسیدن به هدف، با توجه به شرایط و امکانات اتخاذ می شود "روش تدریس" گویند. </span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA"><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://s3.picofile.com/file/7592182575/%D9%86%D8%B8%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%86%D8%B1%D9%87_.gif"><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://s3.picofile.com/file/7592182575/%D9%86%D8%B8%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%86%D8%B1%D9%87_.gif"><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://s3.picofile.com/file/7592182575/%D9%86%D8%B8%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%86%D8%B1%D9%87_.gif"></span></p></span> text/html 2018-03-14T16:44:40+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی پاورپوینت تدریس درس راه تندرستی (هدیه های ششم ابتدایی - درس 10) http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/43 <font color="#ff0000" size="5"> <p align="right"><font color="#000000" size="3"></font>&nbsp;</p> <p align="right"><font color="#000000" size="3">یک نمونه تدریس با روش پاور پوینت از درس دهم از هدیه های ششم ابتدایی قرار دادم تا همکاران از آن استفاده کنند .اگه اشکالی هم دیدید(<font color="#ff6600" size="2">که حتما" هم داره</font>)&nbsp;خوشحال میشم&nbsp; به من اطلاع بدین .</font></p> <p align="right"><font color="#33cc00" size="3">همیشه منتظر یاری سبزتان هستم.</font></p> <p align="right"><font color="#000000"></font>&nbsp;</p> <p align="center"><font color="#000000">برای دانلود <a title="" href="http://upmoallem.ir/do.php?filename=هدیه-ها-درس-دهم-.rar" target=""><font color="#ff0000">اینجا </font></a>کلیک کنید.</font></p><p align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src=" http://taybaditeacher.persiangig.com/36.gif" alt=""></p></font> text/html 2018-03-14T00:18:49+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی ابزار ارزشیابی توصیفی ( پوشه کار ) http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/92 <span style="FONT-FAMILY: '2 Niki Border'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm -4.65pt 0pt -7.1pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: #d9d9d9" dir="rtl" align="center"><span style="FONT-FAMILY: '2 Niki Border'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA">کار نما (پوشه ی کار)</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm -4.65pt 0pt -7.1pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA">تعریف:</span><span style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA"> مجموعه ای هدف مند از نمونه های کار دانش اموز است که انتخابی،بازتابنده و مشترک است.</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm -4.65pt 0pt -7.1pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA">کار نما یک نمایش تصویری ار محدوده،عمق و پیشرفت موفقیت،توانایی،نقاط قوت،ضعف،دانش و مهارت های دانش اموزان </span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm -4.65pt 0pt -7.1pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA">در طول زمان و طی زمینه های گوناگون است.</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm -4.65pt 0pt -7.1pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA">هدف </span><span style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA">:کار نما را می توان در موارد زیر استفاده کرد :</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm -4.65pt 0pt -7.1pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA">1-مستند سازی کار و پیشرفت معمول دانش اموزان </span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm -4.65pt 0pt -7.1pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA">2- ارائه ی یک دیدگاه جامع از پیشرفت،تلاش ها و دست اوردهای دانش اموز</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm -4.65pt 0pt -7.1pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA">3- نشان دهنده ی رشد و پیشرفت و به کارگیری اهداف متعدد در طول سال(به عنوان مثال،اکتشاف،توسعه،تحکیم،نواوری)</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm -4.65pt 0pt -7.1pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA">4- توجه به تامل دانش اموز بر یادگیری خویش </span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm -4.65pt 0pt -7.1pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA">5- ایجاد حس مسئولیت در دانش اموز در ارتباط با یادگیری خویش </span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm -4.65pt 10pt -7.1pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA">6- ایجاد اعتماد به نفس در دانش اموز نسبت به توانایی های خود به مثابه یادگیرنده</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm -4.65pt 0pt -7.1pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA">7- ترویج یک فرایند مداوم که به موجب ان دانش اموزان به ارائه،ارزش یابی و تجدیدنظر بپردازند تا کیفیت کار خود را بهبود بخشند.</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm -4.65pt 0pt -7.1pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA">ویژگی ها</span><span style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA">:</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm -4.65pt 0pt -7.1pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA">1-دانش اموزان را در انتخاب مواد کارنما به عنوان بخشی از فرایند شرکت می دهد.</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm -4.65pt 0pt -7.1pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA">2- مهارت های دانش اموزان را در خود ارزش یابی و تعیین هدف بالا می برد. </span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm -4.65pt 0pt -7.1pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA">3-یک هدف و مخاطبان مشخص دارد که برای تمامی مراحل کار مهم هستند</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm -4.65pt 0pt -7.1pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA"><span>&nbsp;</span>4- ممکن است شامل ورودی هایی باشد که دانش اموز و معلم ان ها را بازنمودهای مهم یادگیری بدانند</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm -4.65pt 0pt -7.1pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA">5- می تواند بر یک کنفرانس و یا مصاحبه ای که شامل دانش اموز،معلم و والدین است،تمرکز کند</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm -4.65pt 10pt -7.1pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA">6- فرصتی را برای دانش اموزان برای تمرین،ارزش یابی و انتخاب کار خود فراهم می کند.</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm -4.65pt 10pt -7.1pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA">روش استفاده از کارنما معلم :</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm -4.65pt 0pt -7.1pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA">1-به منظور ان که ببیند کجا اموزش،بیشتر مناسب خواهد بود،مشاهده های منظیم در طول فرایند کارنما انجام دهد تا نیازهای فردی دانش اموزان و پیشرفت ان ها را در دست یابی به انتظارات یادگیری مشخص تعیین کند.</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm -4.65pt 0pt -7.1pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA">2- به منظور کمک به بهبودی دانش اموزان، باز خورد منظمی در خصوص عملکرد انان در رابطه با معیارهای از پیش تعیین شده ارائه کند.</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm -4.65pt 0pt -7.1pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA"><span>&nbsp;</span>3- درباره ی هدف کارنما،معیارهای انتخاب(به عنوان مثال،تعداد موارد،ویژگی ها)و چارچوب زمانی مورد استفاده با دانش اموزان مذاکره کند. </span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm -4.65pt 0pt -7.1pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA">4- اندیشه ی دانش اموز را از کار خود تعبیر کرده و درباره ی ارزش یابی یاد گیری شخصی دانش اموز،اظهارنظر کند.</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm -4.65pt 0pt -7.1pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA">ملاحظات:</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm -4.65pt 0pt -7.1pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA">1-</span><span style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA"> به صورت هم یارانه با معلمان و دانش اموزانی تدوین می شود که در تعیین هدف کارنما و تدوین معیار انتخاب نمونه ها برای شمول با هم مشورت می کنند. </span><span style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA">2-</span><span style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA"> اگر برای اهداف ارزش یابی استفاده می شود،باید با توجه به ان چه در محتوای خود دارد با معیار معینی سنجیده و طبقه بندی شود. </span><span style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA">3-</span><span style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA"> شامل خلاصه ای از محتوا است تا این اطمینان حاصل شود همان طور که با دستورالعمل و ظوابط داده شده در اغاز این روند(به عنوان مثال،سه قطعه نوشته،یک حوزه دشواری در ریاضیات)مشخص شده است،کارنما کامل باشد. </span><span style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA">4-</span><span style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA"> در اوایل سال تحصیلی اغاز می شود و باید نمونه هایی باشد که پیشرفت در طول زمان را نشان دهد. </span><span style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA">5-</span><span style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA"> با هم یاران مهم دیگر(مانند والدین،همسالان،معلم)طی یک جلسه به اشتراک گذاشته شود تا فرصتی را برای بررسی این مطالب،تفکر و بازخورد معلم در اختیار دانش اموز قرار دهد.</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm -4.65pt 0pt -7.1pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA"></span>&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm -4.65pt 0pt -7.1pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA"></span>&nbsp;</p></span> text/html 2018-03-13T16:22:16+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی دانلود فیلم آموزشی (علوم ششم - سفر انرژی) http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/223 <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><img width="348" height="559" align="bottom" style="width: 231px; height: 240px;" alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7512980963/C34_2.jpg" border="0" hspace="0"></p> <p align="center"><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="5">تبدیل انرژی خورشید به گرمایی </font></span></strong></p> <p align="center"><a href="http://s1.picofile.com/file/7633172040/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C.3gp.html"><img width="146" height="33" align="bottom" style="width: 120px; height: 43px;" alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86.gif" border="0" hspace="0"></a></p> <p align="center"><strong><span style="color: rgb(51, 102, 0); font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="5">تبدیل انرژی ذخیره ای به حرکتی</font></span></strong></p> <p align="center"><a href="http://s3.picofile.com/file/7633161391/%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%88_%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C.3gp.html"><img width="128" height="31" align="bottom" style="width: 128px; height: 39px;" alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86.gif" border="0" hspace="0"></a></p> <p align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src=" http://taybaditeacher.persiangig.com/36.gif" alt="">&nbsp;</p> text/html 2018-03-11T18:36:44+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی کلیپ مسجد امام (مطالعات اجتماعی ششم - سفر به اصفهان) http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/72 <p><font color="#000000" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">برای اینکه بتوانیم دانش آموزان را هرچه بیشتر با فرهنگ و تمدن و هویت کشور خود آشنا کنیم باید به صورت ملموس برای آنها به تصویر بکشیم البته در این راه با مشکلاتی روبه رو هستیم مثلا رفتن به گردش علمی یا بازدید از میراث فرهنگی شهر خودمان یا شهرهای دیگر.</font></p> <p><font color="#000000" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">اما این مشکل را میتوان با نمایش فیلم از آن میراث فرهنگی مرتفع کرد .به همین منظور کلیپی در ارتباط با مسجد امام داشتیم که مرتبط با درس سفر به اصفهان مطالعات اجتماعی ششم بود و آن را در اختیار شما تلاشگران عرصه علم و دانش می گذارم.</font></p> <p><font color="#000000" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">در این فیلم به ویژگی جالب مسجد امام پرداخته یعنی انعکاس صدا و تقویت آن که در این کلیپ میتوانید انعکاس صدا را به زیبایی ببینید.</font></p> <p><font color="#ff6600" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ان شاا... به کارتون بیاد .</font></p> <p><font size="4">فقط بعد از دیدن نظرتون رو بدین .</font></p> <p align="center"><font size="4"><img align="baseline" alt="" src="http://safar365.com/smallpic/LG_179424913946751820845812806.jpg" border="0" hspace="0"></font></p> <p align="center"><img width="357" height="396" align="baseline" alt="" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Sheikh_Lotf_Allah_Mosque_Isfahan_001.jpg/250px-Sheikh_Lotf_Allah_Mosque_Isfahan_001.jpg" border="0" hspace="0"></p> <p align="center"><font size="4"></font></p> <p align="center"><font size="4"></font></p> <p align="center"><font size="4"></font></p> <p>&nbsp;</p><font color="#ff0000" size="6"><a title="" href="http://s1.picofile.com/file/7536762903/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%84%D8%B7%D9%81_%D8%A7_.wmv.html" target="_blank"> <p align="center"><font color="#ff0000" size="6">دانلود کلیپ مسجد امام</font></p></a></font> text/html 2018-03-11T18:26:04+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی لیست مکان های گردشگری و تفریحی تایباد http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/500 <div class="row" style="box-sizing: border-box; margin-right: -15px; margin-left: -15px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: BZar; font-size: 17px; text-align: right; background-color: rgb(252, 249, 240);"><div class="col-md-5" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 308.328px;"><div class="news-pre-title" style="box-sizing: border-box; padding-top: 5px;">روابط عمومی اداره آموزش و پرورش تایباد منتشر کرد:</div><br style="box-sizing: border-box;"><div class="news-title" style="box-sizing: border-box; font-family: BTitr; font-size: 22px;">لیست مکان های گردشگری و تفریحی تایباد</div><br style="box-sizing: border-box;"><div class="news-brief" style="box-sizing: border-box;">با توجه به نزدیک شدن به ایام عید نوروز و آغاز سفرهای نوروزی ، ستاد اسکان شهرستان تایباد آمادگی خود را جهت میزبانی از مسافران گرامی اعلام می دارد . لیست مکان های گردشگری شهرستان تایباد نیز به شرح ذیل می باشد.</div></div><div class="col-md-6" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 370px; margin-top: 5px;"><img width="400" src="http://taybad.razavi.medu.ir/portal/fileLoader.php?code=e163741986724e5b7f88751520059872" style="box-sizing: border-box; border: 6px solid rgb(0, 0, 0); vertical-align: middle;"></div></div><div class="row" style="box-sizing: border-box; margin-right: -15px; margin-left: -15px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: BZar; font-size: 17px; text-align: right; background-color: rgb(252, 249, 240);"><div class="col-md-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 740px;"><br style="box-sizing: border-box;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: center;">برای مشاهده اطلاعات کامل بر روی نام هرمکان کلیک کنید.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 30px; text-align: center;"><a href="http://taybad.razavi.medu.ir/portal/home.php?ocode=1000000559&amp;block=school_dpage&amp;pageid=8478" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none;">شهر تاریخی تایباد</a></h2><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 30px; text-align: center;"><a href="http://taybad.razavi.medu.ir/portal/home.php?ocode=1000000559&amp;block=school_dpage&amp;pageid=8477" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none;">میل کرات</a></h2><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 30px; text-align: center;"><a href="http://taybad.razavi.medu.ir/portal/home.php?ocode=1000000559&amp;block=school_dpage&amp;pageid=8476" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none;">مسجد و مزار مولانا زین الدین ابوبکر تایبادی</a></h2><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 30px; text-align: center;"><a href="http://taybad.razavi.medu.ir/portal/home.php?ocode=1000000559&amp;block=school_dpage&amp;pageid=8475" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none;">تنگل و سد استای</a></h2><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 30px; text-align: center;"><a href="http://taybad.razavi.medu.ir/portal/home.php?ocode=1000000559&amp;block=school_dpage&amp;pageid=8474" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none;">محوطه تاریخی جوزقان</a></h2><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 30px; text-align: center;"><a href="http://taybad.razavi.medu.ir/portal/home.php?ocode=1000000559&amp;block=school_dpage&amp;pageid=8473" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none;">آبشار ارزنه</a></h2><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 30px; text-align: center;">&nbsp;</h2></div></div> text/html 2018-03-09T18:08:07+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی اعلام تاریخ ثبت نام در "آزمون استخدامی آموزش و پرورش" http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/499 <div class="subtitle" style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 19.8px; font-family: tahoma, Arial; background-color: rgb(248, 248, 248); padding: 8pt; margin: 0px 20px 20px; border-top: 1px solid rgb(224, 224, 224); border-bottom: 1px solid rgb(224, 224, 224);">رئیس مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش، تاریخ ثبت نام، شرایط وضوابط شرکت در آزمون استخدام پیمانی این وزارتخانه برای سال1397 را اعلام کرد.</div><div class="body" style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 10pt; line-height: normal; font-family: Tahoma, Arial; margin-top: 10px; text-align: justify; padding: 10px;"><div>رئیس مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش، تاریخ ثبت نام، شرایط وضوابط شرکت در آزمون استخدام پیمانی این وزارتخانه برای سال1397 را اعلام کرد.</div><div><br></div><div>به گزارش فارس، اسفندیار چهاربند رئیس مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات در خصوص جذب و استخدام پیمانی در مشاغل آموزشی در آموزش وپرورش از طریق آزمون در سال 1397، اظهار داشت: در آزمون استخدامی سال1397 براساس نیاز مناطق آموزشی برای حدود 70 خوشه شغلی مربوط به مشاغل آموزشی، تعداد 17368 نفر، با رعایت ماده 44 قانون مدیریت خدمت کشور و در نظر گرفتن سهمیه های قانونی، بعد از طی مراحل آزمون به شرط گذراندن پودمان اول دوره مهارت آموزی، از تاریخ اول مهرماه ۱۳۹۷ جذب آموزش و پرورش خواهند شد.</div><div><br></div><div>وی افزود: پذیرفته شدگان نهایی مکلفند که مابقی دورة شایستگی معلمی را، همزمان با اشتغال درمدارس در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی بگذرانند.</div><div><br></div><div>چهاربند با اشاره نحوه ثبت نام داوطلبان گفت: ثبت نام ازداوطلبان متقاضی در آزمون استخدامی پیمانی سال 1397 پس از تکمیل، اخذ و تأیید اطلاعات، از سوی مراجع ذیصلاح، از اواخر اسفندماه سال جاری و یا نیمه اول فروردین سال 1397 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام خواهدشد.</div><div><br></div><div>رئیس مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات در مورد تاریخ برگزاری آزمون گفت: آزمون استخدامی در نیمه دوم اردیبهشت ماه 1397 برگزار و نتایج اولیه آزمون، حداکثر تا اواخر خرداد 1397 از طریق سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد پذیرفته شدگان نهایی پس ازطی مراحل مصاحبه تخصصی ، معاینات پزشکی و بررسی صلاحیت های عمومی ازمیان معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت، انتخاب و به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی جهت گذراندن دورة مهارت آموزی معرفی شوند.</div></div> text/html 2018-03-06T16:55:42+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی دانلود همه چیز درباره جشنواره جابر بن حیان http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/498 <div style="text-align: center;"><font size="7">نمونه تابلو نمایش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8321083800/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4.pdf.html" target="" title=""><font size="7" style="background-color: rgb(255, 204, 0);">دانلود</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="7"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7">موضوعات پروژه ها</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8321083842/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87_%D9%87%D8%A7.pdf.html" target="" title=""><font size="7" style="background-color: rgb(255, 204, 0);">دانلود</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="7"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7">فرم داوری طراحی و ساخت&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8321083850/%D9%81%D8%B1%D9%85_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_1572550392.pdf.html" target="" title=""><font size="7" style="background-color: rgb(255, 204, 0);">دانلود</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="7"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7">فرم داوری آزمایش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8321083868/%D9%81%D8%B1%D9%85_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_283570012.pdf.html" target="" title=""><font size="7" style="background-color: rgb(255, 204, 0);">دانلود</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="7"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7">چک لیست هدایت طراحی و ساخت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><a href="http://s9.picofile.com/file/8321083876/%DA%86%DA%A9_%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_1573598492.pdf.html" target="" title="">دانلود</a></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src=" http://taybaditeacher.persiangig.com/36.gif" alt=""></div> text/html 2018-03-06T16:51:48+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی مطالبی درباره جشنواره جابر بن حیان http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/497 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8321083992/photo_2016_12_20_18_29_22.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8321084034/photo_2017_01_08_23_32_5.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8321084042/photo_2017_01_08_23_32_14.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8321084050/photo_2017_01_08_23_32_22.jpg" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8321084068/photo_2017_01_08_23_33_10.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8321084084/photo_2017_01_08_23_33_29.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8321083968/photo_2017_01_08_23_33_25.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2018-03-03T16:42:25+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی شیوه نامه جشنواره جابر بن حیان http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/496 <div style="text-align: center;"><img id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_Image1" title="جشنواره علمی پژوهشی جابربن حیان در مشهد پایان یافت" class="MainImage img-thumbnail" src="http://img8.irna.ir/1396/13960602/82642163/n82642163-71825559.jpg" style="box-sizing: border-box; font-family: Persian-Sans, Persian-Numbers, FontAwesome, tahoma; border: 0px solid rgb(221, 221, 221); vertical-align: middle; max-width: 100%; max-height: 100%; display: inline-block; height: auto; padding: 4px; line-height: 1.42857; background-color: rgb(238, 238, 238); border-radius: 4px; transition: all 0.2s ease-in-out; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.075) 0px 1px 2px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; outline: none !important;"></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">پاور پوینت جشنواره جابر بن حیان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8321083942/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D9%86_%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86.ppsx.html" target="" title="پاورپوینت جابر بن حیان"><font size="7">دانلود</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">شیوه نامه جشنواره جابر بن حیان&nbsp;</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8321083418/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D9%86_%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%8696.pdf.html" target="" title="شیوه نامه جشنواره جابر بن حیان"><font size="7">دانلود</font></a></div> text/html 2018-02-28T16:42:11+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی خبرخوش برای معلمان http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/495 <div class="title col-xs-36 ln-title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: normal; font-family: Arial; font-weight: bold; color: rgb(154, 16, 16); position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 747.609px; margin-bottom: 10px !important; margin-top: 4px !important; padding: 0px 27px !important;"><h1 class="title col-xs-36" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-size: 16px; line-height: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 693.609px; padding: 0px;"><br></h1></div><div class="col-xs-36" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 747.609px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><div class="subtitle" style="box-sizing: border-box; color: rgb(75, 73, 74); background-color: rgb(225, 223, 224); padding: 8pt 22px; text-align: right; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: 25px; font-family: nassim-bold; border-right: 19px solid rgb(173, 7, 7); border-left: 19px solid rgb(173, 7, 7); width: 747.609px; overflow: hidden; margin-bottom: 10px;">رئیس سازمان برنامه و بودجه در توئیتر خود نوشت: همه مطالبات معلمان حق‌التدریس پیش از پایان امسال پرداخت می‌شود.</div><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; clear: both; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div><div class="body search_txt ln-search_txt col-xs-36" style="box-sizing: border-box; overflow: hidden; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 10pt; line-height: 23.3333px; font-family: Tahoma, Arial; margin-top: 10px; text-align: justify; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 747.609px; padding: 0px 20px !important;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">به گزارش&nbsp;<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">شمانیوز</a>: محمدباقر نوبخت در صفحه توئیتر خود نوشت:&nbsp; تلاش‌های دولت برای عدالت پرداخت‌ها با وجود تنگناهای مالی ادامه دارد که بر این اساس،<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;همه مطالبات معلمان حق التدریس پیش از پایان امسال پرداخت می‌شود<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a></strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">وی ادامه داد:&nbsp; در یک دوره زمان بندی شده، متناسب سازی حقوق بازنشستگان هم انجام خواهد شد<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a></p></div> text/html 2018-02-27T19:05:39+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی فوری شرایط یک مدرک بالاتر با اخذ ضمن خدمت فرهنگیان http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/494 <p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: 18px; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; direction: rtl; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="3">شرایط بهره‌مندی از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر با طی دوره‌های ضمن خدمت</font></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: 18px; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; direction: rtl; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(226, 28, 28); text-decoration: none; text-shadow: none;" href="http://apahkam.ir/1396/12/08/%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%af%d8%b1%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85/index-4/" rel="attachment wp-att-9020"><font size="3"><img width="92" height="92" class="alignleft size-full wp-image-9020" style="margin: 10px; padding: 0px; border-radius: 2px; border: 4px solid rgb(215, 37, 37); border-image: none; text-align: left; float: left; display: inline;" alt="" src="http://apahkam.ir/wp-content/uploads/index-3.jpg"></font></a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="3"><img class="emoji" style="background: none !important; margin: 0px 0.07em !important; padding: 0px !important; border-radius: 2px; border: 4px solid rgb(215, 37, 37); border-image: none; width: 1em !important; height: 1em !important; vertical-align: -0.1em !important; display: inline !important; box-shadow: none !important;" draggable="false" alt=" text/html 2018-02-24T19:39:05+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی علت تاخیر ۶ ماهه در پرداخت مطالبات “معلمان” http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/493 <div class="short-content" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: shabnam; font-size: 12px; margin-bottom: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="text" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: justify; font-size: 14px; line-height: 22px; color: rgb(59, 59, 59);">تاخیر در پرداخت مطالبات مربوط به حق‌التدریس رسمی، حقوق معلمان خرید خدمات آموزشی و سرباز معلمان منجر به شکل‌گیری اعتراضاتی شده است هرچند که سال گذشته نیز این مطالبات در روزهای پایانی اسفند پرداخت شد.</div></div><div class="full-content" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: justify; font-family: shabnam; font-size: 12px; color: rgb(119, 119, 119); line-height: 25px;"><p style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; max-width: 100%;">به گزارش&nbsp;<a href="http://tehrannews.ir/" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; background-color: transparent; color: rgb(119, 119, 119); max-width: 100%; text-decoration-line: none !important; outline: none !important;">تهران نیوز</a>،مطالبات مربوط به حقوق سرباز معلمان و ساعات حق‌التدریس رسمی (نیروهای شاغل) و حقوق معلمان خرید خدمات آموزشی از ابتدای مهر تا به امروز پرداخت نشده است.</p><p style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; max-width: 100%;">سال گذشته نیز پرداخت مطالبات فرهنگیان در روزهای پایانی اسفند انجام شد و امسال نیز تا به امروز این مطالبات پرداخت نشده از سوی دیگر سرانه‌ای نیز در اختیار مدارس قرار نگرفته است.</p><p style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; max-width: 100%;">عدم پرداخت مطالبات فرهنگیان منجر به اعتراضاتی شده است به‌گونه‌ای که دبیران سه مدرسه متوسطه اول بندرماهشهر به دلیل پرداخت نشدن اضافه‌کاری ۵ ماه از سال جاری و ۳ ماه از سال گذشته از حضور در کلاس درس خودداری کردند البته مجتبی دیناروند رئیس آموزش و پرورش بندرماهشهر گفته است با پیگیری صورت گرفته هفته آینده ۵ ماه اضافه کاری دبیران آموزش و پرورش پرداخت می‌شود.</p><p style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; max-width: 100%;"><strong style="box-sizing: border-box; direction: rtl; max-width: 100%;">طبق آنچه که مسئولان آموزش‌وپرورش می‌گویند” تخصیص‌ها برای پرداخت مطالبات معلمان و سرانه مدارس انجام شده است اما نقدینگی از سوی خزانه صورت نمی‌گیرد همچنین برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشته‌های سال ۹۵ به آموزش‌وپرورش تنخواه اختصاص یافت و به همین دلیل تمام تخصیص‌ها در خزانه مانده است و خزانه آموزش‌وپرورش را بدهکار می‌داند.”</strong></p><p style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; max-width: 100%;">علی الهیار معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش درباره تاخیر در پرداخت مطالبات فرهنگیان می‌‌گوید:&nbsp; اعتبارات را از سازمان برنامه و بودجه دریافت کردیم اما به علت مشکل تسویه تنخواه مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان تخصیص در خزانه هنوز محقق نشده است</p><p style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; max-width: 100%;"><strong style="box-sizing: border-box; direction: rtl; max-width: 100%;">وی می‌افزاید: برای سال ۹۶، دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان کسری داشتیم که تامین شده است اما هم اکنون مشکل دریافت آن را از خزانه داریم.</strong></p><p style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; max-width: 100%;"><strong style="box-sizing: border-box; direction: rtl; max-width: 100%;">البته مسئولان آموزش‌وپرورش از پرداخت بخشی از بدهی حق‌التدریس رسمی معلمان تا پایان اسفند ماه خبر داده‌اند و به نظر می‌رسد اگر مشکل پیش‌آمده با خزانه حل شود می‌توان مطالبات چند ماهه معلمان را زودتر از روزهای پایانی سال نیز پرداخت کرد.</strong></p><p style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; max-width: 100%;">منبع: تسنیم</p></div> text/html 2018-02-23T19:15:51+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی متن پیام تقدیر مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/492 <div class="row" style="box-sizing: border-box; margin-right: -15px; margin-left: -15px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: BZar; font-size: 17px; text-align: right; background-color: rgb(252, 249, 240);"><div class="col-md-5" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 308.328px;"><div class="news-title" style="box-sizing: border-box; font-family: BTitr; font-size: 22px;">متن پیام تقدیر مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی</div><br style="box-sizing: border-box;"><div class="news-brief" style="box-sizing: border-box;">قاسمعلی خدابنده مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در پیامی خطاب به دست اندرکاران آموزش و پرورش استان خواستار استفاده از تمام ظرفیت های موجود در جهت اعتلای تعلیم و تربیت استان شد.</div></div><div class="col-md-6" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 370px; margin-top: 5px;"><img width="400" src="http://taybad.razavi.medu.ir/portal/fileLoader.php?code=99ec06fa2605f6b961784a1519444918" style="box-sizing: border-box; border: 6px solid rgb(0, 0, 0); vertical-align: middle;"></div></div><div class="row" style="box-sizing: border-box; margin-right: -15px; margin-left: -15px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: BZar; font-size: 17px; text-align: right; background-color: rgb(252, 249, 240);"><div class="col-md-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 740px;"><br style="box-sizing: border-box;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی به نقل از تایباد&nbsp;"قاسمعلی خدابنده "مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در پیامی خطاب به دست اندرکاران آموزش و پرورش استان خواستار استفاده از تمام ظرفیت های موجود در جهت اعتلای تعلیم و تربیت استان شد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">متن این پیام به شرح ذیل است:</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">بنام خداوند جان و خرد&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">همکاران عزیز ، دوستان بزرگوار&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">با استعانت از درگاه حضرت حق و به لطف و همراهی دوستان و مدیران ارشد استان و وزارت آموزش و پرورش و همچنین فرهنگیان بزرگوار ، سکان هدایت پهن پیکرترین دستگاه اجرایی خراسان رضوی به حقیر سپرده شد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">بی تردید در مسیر پرتلاطم هدایت آموزش و پرورش خطه خورشید به بهره گیری از ظرفیت و توانمندی یکایک شما دوستان و همراهان گرامی سخت نیازمندم و امیدوارم در این راه دشوار بنده را از رهنمودها و نظرات ارزشمند خود بی بهره نگذارید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">ضمن تقدیر و تشکر فراوان از پیام‌های پرمهر شما عزیزان، که قطعا قوت قلبی برای اینجانب در آغاز فعالیت در سمت جدید خواهد بود ، از تک تک بزرگواران استدعا دارم بنده و همکاران عزیزم را از دعای خیر خود جهت پیشبرد اهداف نظام تعلیم و تربیت و پرورش نسلی آینده ساز، پرامید و باتدبیر، برای اعتلای ایران اسلامی، محروم ننمایند.<br style="box-sizing: border-box;">در پایان توفیق روزافزون تمامی دلسوزان و دست اندرکاران آموزش و پرورش استان را از درگاه احدیت مسئلت دارم.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&nbsp;قاسمعلی خدابنده - مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">اسفند ۱۳۹۶</p></div></div> text/html 2018-02-23T11:37:03+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی اشتباهان آموزش و پرورش http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/491 <div class="title col-xs-36 ln-title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: normal; font-family: Arial; font-weight: bold; color: rgb(154, 16, 16); position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 747.609px; margin-bottom: 10px !important; margin-top: 4px !important; padding: 0px 27px !important;"><h1 class="title col-xs-36" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-size: 16px; line-height: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 693.609px; padding: 0px;">"زنگِ خونه" یا "زنگِ آخر" همچنان پر طرفدارترین زنگ در مدارس کشور محسوب می‌شود. دانش‌آموزان ایرانی به جای لذت بردن از دوران کودکی و یادگیری مهارت‌های کاربردی زندگی ناچارند برای گرفتن مدرک تحصیلی "هفت‌خان رستم" را پشت سر بگذارند. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته، فرد از کودکی تا دبیرستان شادترین لحظات زندگی خود را در مدرسه می‌گذراند و نه تنها با مدرسه احساس بیگانه‌گی نمی‌کند بلکه بخش بزرگی از زیست اجتماعی خود را در آنجا تجربه می‌کند. اما چه ضعفی در آموزش و پرورش ما وجود دارد که مدارس را برای بچه‌ها به زندان تبدیل کرده است؟</h1></div><div class="body search_txt ln-search_txt col-xs-36" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 23.3333px; font-family: Tahoma, Arial; margin-top: 10px; text-align: justify; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 747.609px; padding: 0px 20px !important;"><span style="font-size: 10pt; border-image: initial; height: auto;"><img src="http://shomanews.com/files/fa/news/1396/12/4/142081_138.jpg" align="left" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; margin: 4px;"></span><span style="font-size: 10pt;">به تازگی خبر حذف پیک نوروزی و جایگزینی آن با طرح کتاب خوانی در ایام نوروز منتشر شد</span><a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;اما بسیاری از کارشناسان از جمله مدیر انتشارات مدرسه از اینکه خلاصه‌نویسی کتاب‌ها باز تبدیل به یک عمل طاقت فرسا و تکلیفی برای دانش‌آموزان شود ابراز نگرانی کرد</span><a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">همچنین بلافاصله بین دانش آموزان این بحث مطرح شده است که چطور باید تکلیف هایمان را انجام دهیم؟ و چگونه باید کتاب‌هایی که می‌خوانیم را خلاصه نویسی کنیم؟</div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">اما در سیستم آموزش و پرورش کشور چه بلایی بر سر دانش‌آموزان آورده ایم که به هر مساله آموزشی دید تکلیف محور دارند و مدرسه را بیشتر شبیه زندانی می‌دانند که اجبارا باید ساعاتی در روز را در آنجا بگذارند و تکالیفی را تحویل دهند؟</div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">سال هاست که صحبت از بازنگری در شیوه آموزش پرورش و محتوای کتاب‌های درسی می‌شود، اما تغییرات گوناگون در شکل و محتوای آموزش کشور همچنان نتوانسته مدرسه را برای دانش آموزان به محیطی جذاب و مفید تبدیل کند<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a></div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">مشکلات و ضعف‌هایی که در سیستم آموزش و پرورش کشور و در رابطه با اقشار و مسائل متفاوت آن؛ از جمله بحث کتاب‌های درسی، محیط آموزشی، معیشت معلمان، تعامل با خانواده‌ها و<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a><a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a><a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a>&nbsp;وجود دارد، بسیار گسترده است و بی شک ضعف در برنامه ‌ریزی برای هر کدام از آن‌ها بر سایر مسائل هم تاثیر گذار است<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a></div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">اما در این گزارش،<span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;"></span>&nbsp;با استفاده از تجارب معلمان، خانواده‌ها و دانش آموزان و استفاده از نظرات کارشناسان حوزه آموزش سعی دارد ۷ مورد از اساسی‌ترین مشکلات نظام و آموزش کشور که مستقیما بر دانش آموزان تاثیر می‌گذارد و آن‌ها را از مدرسه فراری می‌کند را بررسی کند:<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">۱<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a>&nbsp;حجم بالای کتاب‌های درسی</span><br style="box-sizing: border-box;">بالا بودن حجم کتاب‌های درسی دانش آموزان در تمام مقاطع موضوعی است که همواره مورد بحث بوده است؛ تا جاییکه دانش آشتیانی در همان ابتدای وزارت خود بر متناسب سازی کتب درسی تاکید کرد<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a></div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">بسیاری از کارشناسان آموزشی اعتقاد دارند حجم زیاد مطالب و سنگین بودن محتوای کتاب‌ها علاوه بر اینکه موجب خسته‌گی و دلزدگی دانش آموزان می‌شود عملا فرصتی برای آموزش عمیق مطالب باقی نمی‌گذارد<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a></div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">زهرا غلامی که سال‌ها معلم دبستانی در شهر تهران بوده به&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">فرارو</span>&nbsp;می‌گوید: در بعضی از دروس و پایه‌ها حجم کتاب‌ها آن‌قدر زیاد است که فرصت هرگونه عملکرد اضافی را از معلم می‌گیرد و بسیار می‌بینیم که بدون توجه به خلاقیت دانش‌آموزان و فعالیت‌های رفتاری آن‌ها، معلم تنها فرصت دارد درس بدهد تا بتواند در پایان سال به هر صورت کتاب را تمام کند!</div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">در سال‌های اخیر گام‌هایی برای کاهش حجم مطالب کتاب درسی برداشته شده است، اما با وجود تعطیلی پنجشنبه‌ها و روز‌های آلوده عملا مشکل کمبود زمان و فشردگی دروس وجود دارد<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a>&nbsp;</div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">همچنین بر اساس تغییراتی که در محتوای کتاب‌ها داده شده است برخی از مباحث پایه‌های بالاتر به پایه‌های پایین منتقل شده که برای دانش آموزان بسیار سنگین است؛ دانش آموزان ایرانی در مقایسه با بسیاری از کشور‌های توسعه یافته مطالب بیشتر و پیچیده تری را در سن پایین آموزش می‌بینند<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a>(1)</div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">۲<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a>&nbsp;عدم جذابیت محیط مدرسه و کلاس</span><br style="box-sizing: border-box;">یکی دیگر از عواملی که موجب دلزدگی دانش آموزان از مدرسه می‌شود محیط خشک و بدون جذابیت آن است<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a></div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">بسیاری از مدارس محیطی فرسوده و با معماری خشک دارند و از نظر فضای سبز، تزئینات و رنگ آمیزی و نورگیر بودن کلاس‌ها در وضعیت نامطلوبی به سر می برند<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a></div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">اما مهم‌تر از این‌ها فضای خشک و یکسویه کلاس هاست، تدریس به شیوه‌ای سنتی، تک گویی معلم، الزام پذیرش بی‌چون و چرای دانش آموز و برگزاری کلاس بدون گفتگو و نشاط جمعی از بزرگترین ضعف‌های سیستم آموزشی کشور است<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a></div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;">به اعتقاد کارشناسان آموزشی عدم تعامل دو جانبه معلم و دانش‌آموز در این روش باعث می‌شود دانش‌آموز زود خسته و بی حوصله شود و دیگر درس و مدرسه برایش جذاب نباشد<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a></div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">در سال‌های اخیر برخی مدارس به زیباسازی محیط پرداخته اند و برخی از مدارس غیر دولتی با عنوان مدارس شناختی و<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a><a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a><a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a>&nbsp;سعی کرده اند کمی از این فضای آموزش یکسویه سنتی دور شوند، اما در کلیت آموزش و پرورش هنوز همان سیستم پابرجاست و همچنان بچه‌ها از مدرسه فراری اند و جذاب‌ترین زنگ برای آن‌ها "زنگ خانه" است<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a></div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">۳<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a>&nbsp;برخورد نامناسب معلمان</span><br style="box-sizing: border-box;">یکی دیگر از دلایل گریزان بودن دانش آموزان از مدرسه برخورد نامناسب معلمان است<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a>&nbsp;</div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">رابطه غیر صمیمی و خشک بین معلم و دانش آموز، الزام به انجام تکالیف سنگین، بی توجهی به نظرات و احساسات دانش آموزان و&nbsp;<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a><a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a><a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a>&nbsp;از جمله مسائلی است که در مدارس بسیار به چشم می‌آید<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a></div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">اما متاسفانه مساله تنبیه بدنی هم هنوز در مدارس وجود دارد و هرزگاهی اخباری از برخورد خشن معلم با دانش آموزان شنیده می‌شود<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a></div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">به گفته مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش، تنها در دو سال ۹۳ و ۹۴، ۱۹۲۴ شکایت تنبیه بدنی در کشور ثبت شده است<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a></div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">مهدی ملک محمد روانشناس در گفتگو با&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">فرارو</span>&nbsp;در رابطه با اثرات رفتار خشن معلم با دانش آموزش می‌گوید: تنبیه خشونتی درونش داردکه سبب می‌شود فردی که تنبیه شده به‌شکلِ خشنی تربیت شود و در یک چرخه تولید خشونت بیافتد<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a>&nbsp;همچنین فرد نسبت به تکرار رفتاری که نابه‌هنجار بوده علاقه بیش‌تری پیدا می‌کند<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a>&nbsp;فردی که تنبیه شده پس از تنبیه احساسِ خشن و کینه‌اش را به هرکس در جایگاه مشابهِ تنبیه‌گر تعمیم خواهد داد؛ مثلا همه مرد‌ها یا همه معلم‌ها<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a>&nbsp;و این امر دانش‌آموز را هرچه بیشتر از فضای مدرسه فراری می‌کند<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a></div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">تنبیه دانش‌آموزان پس از این‌که آیین‌نامه جدید مدارس در سال ۷۹ اجرا شد در همه مدارس کشور مقداری کاهش پیدا کرد؛ اما به اعتقاد یک روانشناس در حوزه آموزش، معلم‌ها چون آثار عینی تنبیه بدنی قابل مشاهده است به سمت تنبیه غیر بدنی در قالب مسخره و استهزا کردن و از این قبیل تنبیه‌های روانی رفته‌اند که اتفاقا آثارش بسیار ماندگارتر است و نظارتی روی آن نیست<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a></div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">۴<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a>&nbsp;شروع کلاس‌ها در صبح زود</span><br style="box-sizing: border-box;">یکی دیگر از عواملی که موجب عدم رغبت دانش آموزان برای حضور در کلاس‌ها و بی علاقگی آن‌ها به مدارس می‌شود برگزاری کلاس‌های صبح زود است که علاوه بر تاثیراتی که بر سلامتی بچه‌ها دارد آن‌ها را از مدرسه بیزار می‌کند<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a></div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">در کشور ما ساعت شروع کار مدرسه ۷<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a>۳۰ صبح است که&nbsp; گاهی به دلیل مسافت طولانی مدرسه تا خانه، دانش آموز باید صبح بسیار زود در تاریکی از خواب بیدار شود و به مدرسه برود<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a></div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">بر اساس یک مطالعه دانش‌آموزان به خاطر اجبار به شرکت در کلاس‌های ابتدای صبح به طور متوسط حدود ۱۰ ساعت در هفته کمبود خواب دارند<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a></div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">یک محقق در این زمینه پیشنهاد داده است که ساعت شروع کلاس‌ها با توجه به سن دانش‌آموزان طبقه‌بندی گردد:</div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">کودکان ۸-۱۰ ساله:۸:۳۰، ۱۶ ساله‌ها ۱۰ صبح وبرای ۱۸ ساله‌ها ۱۱ صبح زمان مناسب شروع کلاس‌های درسی می‌باشد<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a></div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;">همچنین یافته‌های علمی نشان می‌دهد، ساعت‌های آموزشی بیشتر نه تنها لزوما به توانایی و یادگیری بیشتر ختم نمی‌شود بلکه ممکن است نتایج بدی به ویژه در بین کودکان مقطع ابتدایی به همراه داشته باشد<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a>(2)</div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">با توجه به هماهنگی ساعات اداری و ساعات شروع کار مدارس در زمینه اصلاح زمان شروع آموزش در ایران هیچ برنامه خاصی مشاهده نمی‌شود که مطمئنا&nbsp;اثرات جبران ناپذیری بر یادگیری و خلق و خوی دانش آموزان خواهد گذاشت<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a>&nbsp;(3)</div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">۵<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a>&nbsp;آموزش در فضایی پر&nbsp; از استرس</span><br style="box-sizing: border-box;">یکی دیگر از دلایلی که موجب بی انگیزه‌گی دانش آموزان برای حضور در مدرسه می‌شود ایجاد استرس و اضطراب توسط روش‌های نادرست آموزشی و محیط مدرسه است<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a></div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">بر اساس تحقیقاتِ کارشناسان آموزشی انتظارات غیر واقعی آموزگاران از دانش آموز، ایجاد رقابت‌های ناسالم بین دانش آموزان، محیط نامناسب مدرسه، مقررات خشک مدارس و عواملی که پیشتر هم بیان شد در ایجاد استرس بین دانش آموزان موثر است<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">اما در کشور ما شاید بارزترین مساله‌ای که موجب ایجاد استرس و اضطراب در بین دانش آموزان می‌شود الزام به انجام تکالیف سنگین و سیستم امتحان محور است که در دوره دبیرستان در غالب امتحانات نهایی و غول کنکور بیش از پیش خود را نشان می‌دهد<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">دانش آموز به جای&nbsp; یادگیری علم و مهارت، وظیفه&nbsp; انجام تکالیف سنگین و خواندن حجم بالایی از مطالب برای امتحانات را بر دوش دارد و استرس اجرای درست آنها همواره همراه او است<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">بحث تکراریِ حذف کنکور که همچنان در گیرودار تصویب و اجرا است، اما به منظور کاهش استرس ناشی از سیستم نمره‌دهی در مدارس&nbsp; اقداماتی برای تغییر سبک ارزشیابی در قالب "ارزیابی توصیفی" انجام گرفت، اما به اعتقاد معلمان و خانواده‌ها این طرح هم موفق نبوده است<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a></div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">زهرا غلامی؛ معلم در گفتگو با&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">فرارو</span>&nbsp;در مورد برداشتن سیستم نمره دهی از مدارس می‌گوید: هرچند این تغییرات از جانب مسئولان برای بهبود ارزشیابی انجام شده، اما از آن‌جایی که زمینه‌ای برای آن وجود نداشته، هم معلمان و هم خانواده‌ها و هم دانش‌آموزان را تا حدودی گیج کرده است<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a>&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">۶<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a>&nbsp;نبود آموزش برای مهارت‌های زندگی</span><br style="box-sizing: border-box;">بی تردید یکی از مهم‌ترین ایرادات سیستم جاری آموزش و پرورش کشورمان عدم آموزش مهارت‌های زندگی به دانش آموزان است<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a></div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">به اعتقاد مصطفی ملکیان در کتاب‌های درسی ما، از مهدکودک تا دکترا چیزی به عنوان هنر زندگی وجود ندارد<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a></div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">او با مقایسه مطالب غیر ضروری که در مدارس آموخته می‌شود و مهارت‌های کاربردی مهم که آموزش داده نمی‌شود می‌گوید: «چه سودی دارد که ما بدانیم صادرات پنبه آرژانتین بیشتر است یا پرو؟ وقتی که در زندگی عملی خودمان و در برابر آسان‌ترین مسائل و مشکلات دچار درماندگی می‌شویم<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a>»</div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">وجود حجم بالایی از درس‌های غیر کاربردی و نبود هیچ درسی برای آموزش مهرات‌های ارتباطی با همسالان و خانواده، کنترل خشم، تصمیم گیری، مقابله با مشکلات و&nbsp;<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a><a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a><a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a>&nbsp;علاوه بر تاثیرات بلند مدت روانشناسی و اجتماعی بر روی دانش آموزان آن‌ها را با مدرسه بیگانه می‌کند<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a></div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">زهرا وکیل جامعه شناسِ آموزش در گفتگو با&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">فرارو</span>&nbsp;می‌گوید: وقتی دانش آموز حس می‌کند مطالبی که در کتاب درسی وجود دارد هیچ کاربردی در زندگی او ندارد و به درد مشکلات روزمره اش نمی‌خورد با محیط مدرسه و کتاب‌ها بیگانه می‌شود و دنیای بیرون را کلا متفاوت با داخل مدرسه می‌داند و به مدرسه به عنوان یک تکلیف نگاه می‌کند و از آن متنفر است<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a></div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">برخی از مدارس غیر دولتی یا برخی مدارس تازه تاسیس مثل مدرسه طبیعت و&nbsp;<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a><a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a><a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a>&nbsp;گام‌هایی برای آموزش مهارت‌های زندگی به دانش آموزان برداشته اند، اما تقریبا می‌توان گفت: در سیستم آموزش و پرورش رسمی هیچ اقدامی انجام نگرفته است به جز برگزاری چند ساعت کلاس‌های پرورشی و مشاوره؛ که به گفته بسیاری از معلمان و دانش آموزان این جلسات کاملا حالت صوری داشته و افرادی که این کلاس‌ها را برگزار می‌کنند تخصص مرتبط ندارند<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a></div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">زهرا غلامی با بیان تجارب خود از محیط مدارس در گفتگو با&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">فرارو</span>&nbsp;می‌گوید: کتاب مجزایی که در آن مهارت‌های زندگی مانند کنترل خشم آموزش داده شود وجود ندارد<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a>&nbsp;معلمان این مباحث نیز همان معلمان کادر مدرسه هستند و از فردی که آشنا با اصول روان‌شناختی باشد استفاده نشده، و این طبیعی است که به نوعی آن را کاری می‌دانند که باید انجام شود و از سر علاقه و تخصص نیست<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a></div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">۷<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a>&nbsp;برخورد یکسان با دانش آموزان بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های ذاتی</span><br style="box-sizing: border-box;">آخرین ضعفی که از آموزش و پرورش کشور در اینجا بیان می‌شود بی توجهی به تفاوت‌ها و استعداد‌های گوناگون دانش آموزان است<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">بچه‌هایی که وارد مدرسه می‌شوند از طبقات اجتماعی متفاوت و با استعداد‌های گوناگون هستند، اما در مدارس کشور امکان پرورش بسیاری از توانایی‌های هنری، ورزشی و&nbsp;<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a><a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a><a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a>&nbsp;دانش آموزان وجود ندارد<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">همین امر سبب می‌شود دانش آموز با درس‌های مشترکی که همه دانش‌آموزان وادار به یادگیری آن هستند، با بی میلی برخورد کند و در صورت توانایی مالی و&nbsp;<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a><a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a><a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a>&nbsp;علاقه خود را در موسسات خصوصی دنبال کند<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">محسن اسماعیلی معلم و جامعه شناس در این زمینه با توجه به تجربیات خود به&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">فرارو</span>&nbsp;می‌گوید آنچه که در نظام آموزشی ما به آن توجهی نمی‌شود، تفاوت افراد با یکدیگر است<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">قالب کتاب‌های آموزشی ما این تفاوت را در نظر نگرفته است<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a>&nbsp;مثلا این تفاوت را خیلی خوب در میان کودکان اول دبستان می‌توانید ببینید، آن‌ها هرکدام در یک یا چندچیز مهارت بیشتری دارند، که خیلی ایده‌آل می‌شد اگر معلم بر روی آن مهارت تاکید می‌کرد تا کودک در آن زمینه شکوفا شود<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a>&nbsp;اما عملا این اتفاق نمی‌افتد و ما می‌بینیم که بعد از گذشت یکی دوسال در نظام آموزشی، بچه‌ها شبیه به یکدیگر می‌شوند<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">خیلی از آن‌ها اگر شناخته شوند، زمینه مساعدی برای تقویت داستان نویسی، نقاشی، ورزش و<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a><a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a><a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a>&nbsp;دارند<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a>&nbsp;اما چون توجهی نمی‌شود به مرور آن مهارت را از دست می‌دهند و شبیه بقیه می‌شوند<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a>&nbsp;اگر خانواده‌ها به مهارت فرزندشان توجه کنند، ممکن است آن مهارت حفظ شود، اما اگر توجه نکنند (که اکثرا این‌گونه است) آن مهارت از میان می‌رود<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a></p></div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">پی نوشت:</span></div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;">1<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a>&nbsp;بر اساس تحقیقات مختلف حجم موارد آموزشی در مدارس و دانشگاه‌های ایران بیشتر از همان سطوح در کشورهای توسعه یافته از جله آمریکا&nbsp; است<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a></div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box;">2<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a>&nbsp;ساعت‌های تحصیل اجباری درغالب مدارس دولتی کشور با استاندارد‌های جهانی اختلاف زیادی ندارد و در طول یک سال تحصیلی دانش اموزان مدارس ابتدایی دولتی در ایران ۹۱۰ ساعت آموزشی–با احتساب ساعت‌های فوق برنامه- را می‌گذرانند که از متوسط اتحادیه اروپا -۷۵۹ ساعت- کمی بالاتر است<a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a></div><div dir="rtl" style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="font-size: 10pt;">3</span><a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;در بسیاری از کشور‌های توسعه یافته مثل کانادا، آلمان، سوئد و</span><a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a><a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a><a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;مدرسه حدود همان ساعت ۸ صبح برگزار می‌شود، اما علاوه بر تفاوت‌های جغرافیایی با توجه به جذابیت مدرسه برای دانش آموزان آن کشور‌ها و فضای مفرح و پرتحرکی که دارند، مقایسه زمان شروع کلاس‌های در ایران و آن کشور‌ها بی معنی به نظر می‌رسد</span><a class="highlight" href="http://shomanews.com/" style="font-size: 10pt; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent;">.</a><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><b style=""><font size="5">منبع : فرارو</font></b></div></div>